Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 30/26.03.2013г.), издадена от МВР и МРРБ

§ 1. Член 3 се изменя така:

„Чл. 3. Държавните органи, юридическите лица и гражданите (собствениците, ползвате­лите, ръководителите, работещите и временно пребиваващите на обектите лица) са длъжни да спазват изискванията на тази наредба.“

§ 2. Член 5 се изменя така:

„Чл. 5. Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за:

1. създаване на организация за осигуряване на ПБ в обектите и спазване на изискванията на тази наредба;

2. поддържане на обектите в техническо състояние така, че да съответстват на стро­ителните книжа;

3. по време на експлоатация на обектите да не се нарушават нормативните актове и техническите спецификации, действащи към момента на разрешаване на ползването им;

4. поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите съгласно чл. 21 и 23;

5. поддържане и обслужване на пожаро­известителните системи (ПИС), пожарогаси­телните системи (ПГС), пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина на обектите в съответствие с чл. 22;

6. осигуряване на изискващите се пожаро­технически средства по чл. 15 и копия от декла­рациите по чл. 8, т. 2 от Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (ДВ, бр. 59 от 2012 г.);

7. обозначаване на пожарните хидранти, пожарогасителите и на пътищата за достъп до тях, на противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарога­сителни и аварийно-спасителни дейности, на устройствата за алармиране или оповестяване, на устройствата за ръчно задействане на ПИС и ПГС, на евакуационните пътища и изходи, на входовете на помещенията, на забранените места за тютюнопушене и използване на от­крит огън, на резервоарите за леснозапалими течности (ЛЗТ), горими течности (ГТ) и гори­ми газове (ГГ) и на складираните материали и изделия в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 2, чл. 23, ал. 3 и 4, чл. 24, чл. 25, ал. 2, чл. 42, ал. 2, чл. 48, ал. 1 и чл. 62, т. 2;

8. наличието (в комбинация или поотдел­но) на инструкция или указание за употреба, указващи начина на работа с инсталациите за пожарогасене или охлаждане на резервоарите за ЛЗТ и ГТ и поставени на видно място;

9. осигуряване за всеки работещ на под­ходящо обучение и/или инструктаж по без­опасност и здраве при работа при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на перио­дично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.);

10. незабавно уведомяване на съответна­та районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) при затваряне на отделни участъци от пътищата за противопожарни цели, извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, възник­ване на неизправности и повреди в помпени станции, ПИС и ПГС, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване;

11. разработване на планове за осигуряване на ПБ при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност в обектите;

12. поддържане на пътища за противо­пожарни цели с безпрепятствен достъп към всички обекти и водоизточници;

13. поддържане в изправно състояние на пожарните хидранти и водоеми и подготовката им за експлоатация при отрицателни темпе­ратури преди настъпване на зимния период;

14. незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации и съоръ­жения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автома­тични системи за управление и др.;

15. поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, из­вършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди настъпване на есенно-зимния период, както и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност;

16. поддържане в изправно състояние на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съ­оръжения (бояджийни и лакозаливни камери, шприц-кабини и др. под.) и други устройства, гарантиращи ПБ при работа (дихателни и предпазни клапани, огнепреградители и др.); 17. извършване на обработка с огнезащитни състави на декорите, завесите и драпериите в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1 за изпълнение на изискванията на чл. 27;

18. поддържане в изправно състояние на осигурените пасивни и активни мерки за за­щита и приетите технически решения за оси­гуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта през целия експлоатационен срок;

19. поддържане в изправно състояние на аварийното евакуационно и на аварийното работно осветление.“

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. определят с писмена заповед длъжност­ни лица, които създават организация и осъ­ществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.“

2. В ал. 2 след думата „изпълняват“ се добавя „по силата на сключен договор“.

§ 4. В чл. 8, ал. 1 се правят следните из­менения и допълнения:

1. В т. 2 думите „чл. 13, ал. 2“ се заменят с „приложение № 8 към чл. 40, ал. 6 от Наредба № Із-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност (ДВ, бр. 91 от 2011 г.)“.

2. В т. 5 думите „реквизитите и“ се зали­чават.

3. Създават се т. 7 и 8:

„7. протокол за проведена учебна евакуация по чл. 11, ал. 12;

8. копия от декларациите по чл. 8, т. 2 от Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожа­рогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност.“

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) основният текст се изменя така:

„(2) За спазването на изискванията за ПБ се издават заповед/и, с която/които се уреждат:“;

б) точка 7 се изменя така:

„7. редът за експлоатация, проверката на състоянието и поддръжката на техническите средства за първоначално пожарогасене, ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за осигу­ряване на евакуация и управление на дима;“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Допуска се документите по ал. 1 и 2 да не се изготвят за сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4.“

3. В ал. 5 след думите „авариен план“ се поставя наклонена черта и се добавя „план за защита при бедствия“.§ 6. Основният текст на чл. 10 се изменя така:

„Чл. 10. Плановете за осигуряване на ПБ по чл. 9, ал. 1, т. 3 се разработват за всеки конкретен случай и включват:“.

§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Планове по ал. 1 се разработват за обекти:

1. от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 – не­зависимо от броя на пребиваващите в тях;

2. от клас на функционална пожарна опас­ност Ф3, в който пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души;

3. от подкласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, в които има най-малко едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души.“

2. В ал. 4 думите „За банкови институции плановете за евакуация се изготвят“ се за­менят с „Допуска се за банкови институции схеми за евакуация да се изготвят“.

3. В ал. 5, т. 1 думите „на 3 m“ се заменят с „до 3 m“.

4. Създават се ал. 12 и 13:

„(12) Провеждането на учебните евакуации се удостоверява с протокол.

(13) Броят на хората в помещенията се определя съгласно чл. 36 и чл. 660, ал. 3 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).“

§ 8. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:

„(2) Допуска се за обекти с площ до 100 m2 да не се води дневник по ал. 1.“

§ 9. В чл. 13, ал. 2 думите „(приложение № 5)“ се заменят със „съгласно приложение № 8 към чл. 40, ал. 6 от Наредба № Із-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на разре­шителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съо­ръжения, свързани с пожарната безопасност“.

§ 10. Член 14 се изменя така:

„Чл. 14. (1) Обектите се поддържат в техни­ческо състояние така, че да съответстват на строителните книжа, нормативните актове и техническите спецификации, действащи към момента на разрешаване на ползването им, и на изискванията на тази наредба.

(2) С оглед гарантиране на ПБ на обекти­те (с изключение на тези от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4) в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопас­ност при пожар се осигуряват:

1. пожароизвестителни системи;

2. аварийно евакуационно и аварийно ра­ботно осветление;

3. врати, капаци, прозорци, клапи и уплът­нения със съответните класове по реакция на огън и огнеустойчивост;

4. отделяне на стълбищните клетки съгласно изискването на чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

5. изискващата се посока на отваряне на евакуационните врати, както и брави тип „антипаник“.

(3) Изискванията по ал. 2, т. 1, 3 и 4 се изпълняват за обекти, в които не са били изпълнени същите пасивни и активни мерки за пожарна защита въпреки изискванията на нормативните актове, действащи към момента на разрешаване ползването на строежа.“

§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст на чл. 15 става ал. 1 и в нея думите „Сградите, помещенията и външните технологични съоръжения“ се за­менят с думата „Обектите“.

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) Продуктите за пожарогасене, с които се оборудват обектите, трябва да имат гаси­телна ефективност съгласно изискванията на Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожа­рогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност и да са придружени с копия от декларациите по чл. 8, т. 2 от същата наредба.

(3) Гасителната ефективност на продукти­те за пожарогасене, с които са оборудвани обектите към датата на влизане в сила на Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожа­рогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност, се удостоверява по реда на § 4 от преходните и заключителните є разпоредби.“

§ 12. В чл. 18, ал. 2 думите „водни обекти“ се заменят с думата „водоизточници“.

§ 13. В чл. 20 се създава т. 6:

„6. изгарянето на горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.“

§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

„(4) Поддържането и обслужването на ПИС, ПГС и на системите за управление на дим и топлина, проектирани по реда на чл. 7 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, се извършват и при спазване на специфичните изисквания на стандарта или на националния нормативен акт, по който са проектирани.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея се създава изречение второ: „Дейностите, за които съгласно стандартите не се изисква компетентност за тяхното осъществяване, могат да бъдат извършвани и от лицата, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ в обекта.“

§ 15. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:

„(2) Пожаротехническите средства се по­ставят на леснодостъпни и с добра видимост места и в съответствие с тяхното местополо­жение върху схемите за евакуация за обектите, за които се изискват такива. Монтирането на пожарогасителите се извършва при спазване изискванията на т. 5 от БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожа­рогасители. Част 1: Подбор и инсталиране“.“

§ 16. В чл. 25 ал. 1 се изменя така:

„(1) Забранява се използването на открит огън и тютюнопушенето в обекти от подкла­сове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2, където се използват или съхраняват ЛЗТ, ГТ, ГГ, както и материали, отделящи горими прахове или летящи частици.“

§ 17. Член 26 се изменя така:

„Чл. 26. Аварийното евакуационно и ава­рийното работно осветление се поддържат в изправност през целия експлоатационен срок на обекта.“

§ 18. В чл. 28 думите „съгласно Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопас­ност при пожар“ се заличават.

§ 19. В чл. 32, т. 3 думите „съхраняване на ЛЗТ и ГТ“ се заменят с „използване и съхраняване на ЛЗТ, ГТ и ГГ“.

§ 20. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст на чл. 34 става ал. 1.

2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се до­бавя „с изключение на затвори, психиатрични заведения и др. под.“.

3. В т. 3 след думите „широчината на ева­куационните пътища“ се добавя „под норма­тивно изискващата се“, а думите „увеличава се дължината на пътищата за евакуация“ се заличават.

4. Създава се т. 4:

„4. поставяне на горими материали по пътищата за евакуация.“

5. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) Допуска се изискванията по ал. 1, т. 2 да не се изпълняват, ако е налице най-малко едно от следните условия:

1. заключените врати се освобождават от сигнал на автоматична ПИС, като в не­посредствена близост отвътре до вратата се разполага ръчен пожароизвестител;

2. осигурено е автоматично отключване (разблокиране) на вратата при отпадане на електрическото захранване, както и при натис­кане на бутон, разположен в непосредствена близост отвътре до вратата.

(3) Изискванията по ал. 1, т. 3 не се отнасят за вратите, чиито крила в отворено положение стесняват пътя за евакуация.“ § 21. В чл. 37, т. 1 съюзът „и“ се заменя с „и/или“.

§ 22. В чл. 38, ал. 4 накрая се поставя за­петая и се добавя „с изключение на обектите от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4“.

§ 23. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст на чл. 40 става ал. 1.

2. Точка 2 се отменя.

3. В т. 9 думите „от продукти“ се заменят с „от конструктивни елементи, стенни покри­тия и тавани“.

4. Създава се ал. 2:

„(2) Разрешава се поставянето на локални отоплителни уреди на твърдо гориво върху подови покрития, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън Вfl – Dfl, при наличието на подложка под тях, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, която да излиза най-малко 0,5 m пред уреда и по 0,25 m от останалите му страни.“

§ 24. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Съхраняването на мате­риалите в складовете от подклас на функци­онална пожарна опасност Ф5.2 се извършва“ се заменят с „Материалите в складовете от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 се съхраняват“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В складови помещения без стелажи материалите се складират на фигури с площ до 100 m2, които се обозначават с ограничи­телни линии, като между отделните фигури се обособяват проходи с минимална широчина 0,9 m. В случай че в складовите помещения не е осигурена АПГИ, височината на фигурите не може да превишава 3,5 m.“

3. В ал. 3 след думата „Проходите“ се до­бавя „между стелажите и фигурите“.

4. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „суха растителност и други растителни остатъци“.

§ 25. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст на чл. 58 става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Площта на буферните складове е до 25 % от площтa на помещението, но не повече от 200 m2.“

§ 26. В чл. 61 запетаята след абревиатурата „ГТ“ и абревиатурата „ГГ“ се заличават.

§ 27. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „или съдове“ се заличават.

2. Създават се т. 5, 6 и 7:

„5. използването на открит огън;

6. тютюнопушенето на разстояние, по- малко от 5 m, от резервоари, отдушни тръ­би, шахти за отработени масла, колонки за зареждане и съоръжения за пълнене на резервоарите;

7. пълненето на съдове, които не са пред­назначени за съхранение на ЛЗТ и ГТ.“

§ 28. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) В свободната дворна площ на обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 се допуска поставянето на стелажи за съхранение на бутилки с втечнен въглеводо­роден газ с обща вместимост на бутилките до 1500 l, предназначени за използване от консуматори в обекта.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 29. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „Постоянните“ се добавя „и временните“, а думите „т. I.34 от“ се заличават.

2. Алинея 2 се отменя.

§ 30. В чл. 67, ал. 1, т. 3 думите „и опре­делените за това лица“ се заличават.

§ 31. В чл. 68 са правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Собственикът (ръководителят) на обекта, лицето, определено със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 1, или лицето по силата на сключен договор преди извършване на огневи работи на временни места издава акт съгласно приложение № 9.“

2. В ал. 2 думите „и съхранява“ се заличават.

3. Алинея 4 се отменя.

4. В ал. 5 думите „чл. 66, ал. 1“ се заменят с „чл. 66“.

§ 32. В чл. 71 ал. 1 се изменя така:

„(1) Актът за извършване на огневи работи и протоколите за определяне на експлозивната опасност на средата се съхраняват от издалия акта най-малко три дни след изтичане на срока, за който са издадени.“

§ 33. В чл. 75, ал. 1, изречение първо след думата „Временните“ се добавя „и постоян­ните“, а след думата „материали“ се поставя запетая и се добавя „суха растителност и други растителни остатъци“.

§ 34. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 6:

„6. „Продукти за пожарогасене“ са пожа­рогасители (носими и возими), пожарогаси­телни вещества (пожарогасителни прахове и пенообразуватели), противопожарни одеяла и противопожарни одеяла тежък тип.“

2. Досегашните т. 6 – 11 стават съответно т. 7. – 12.

3. Досегашната т. 12 става т. 13 и се из­меня така:

 

„13. „Преместваеми обекти с гъвкаво по­критие“ са обектите съгласно § 5, т. 80 от до­пълнителните разпоредби на ЗУТ, които имат меко покривало и се поставят върху площ, по-голяма от 75 m2. Към преместваемите обекти с гъвкаво покритие не се отнасят па­латките за къмпинг или за санитарни цели.“

4. Досегашната т. 13 става т. 14.

5. Създават се т. 15 и 16:

„15. „Пасивни мерки“ са мерките за пожар­на защита в обектите, с които се осигурява запазване на носещата способност и на устой­чивостта на конструкцията и се ограничава разпространяването на пожари.

16. „Активни мерки“ са мерките за защи­та, с които като допълнение на пасивните мерки се повишава пожарната безопасност на обектите.“

§ 35. В приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В таблица 1:

а) на ред 1, колона 5 означението „pt“ се заменя с „mm“;

б) на ред 2, колона 5 числото „1,0“ се за­меня с „0,7“.

2. В т. 13.8 накрая се поставя запетая и се добавя „като на вътрешната страна на вратата на стаи – за сгради с категории на обитатели „Б“, се допуска схемите да бъдат изготвени във формат А4, а размерите на знаците, използвани в тях, да бъдат пропорционално намалени“.

§ 36. Приложение № 5 към чл. 13, ал. 2 се отменя.

§ 37. В приложение № 7 към чл. 24, в т. 2, буква „б“, тире първо думата „мъгла“ се за­меня с „аерозол“.

§ 38. Приложение № 9 към чл. 68, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 9 към чл. 68, ал. 1

АКТ

за извършване на огневи работи на временни места

1. Място на работата: ...........................................

(цех, помещение,

съоръжение и т.н.)

2. Характер на работата: ....................................... ...................................................................................

(електрозаварка, газозаварка, поялна работа и т.н.)

3. Определям ръководител на огневите работи: ...................................................................................... ......................................................................................

(име, презиме, фамилия) (длъжност)

4. Определям изпълнител на огневата работа:

.......................................................................................

..................................................................................

(име, презиме, фамилия) (търговец, учреждение,

организация, адрес)

5. С бригада от: А) ..............................................

Б)................................................

В) ...............................................

6. Актът е валиден от ........... часа на ............. 20... г. до ........... часа на ............ 20... г.

7. Мероприятия, които следва да се извършат, за осигуряване на безопасното извършване на огневите работи:

а) преди работа:

1...........................................................................

2...........................................................................

3. .........................................................................

(попълва се от ръководителя на огневите работи)

б) по време на работа:

1. .........................................................................

2. .........................................................................

3. .........................................................................

(попълва се от ръководителя на огневите работи)

в) след работа:

1. .........................................................................

2. .........................................................................

3. .........................................................................

(попълва се от ръководителя на огневите работи)

г) допълнителни противопожарни мероприятия:

1. .........................................................................

2. .........................................................................

3. .........................................................................

4...........................................................................

(попълва се от издалия акта)

8. Лицето, определено да наблюдава огневите работи:

.............................................................. ................

(име, фамилия) (подпис)

Актът е издаден на ............. 20... г. в ........ часа във връзка с чл. 68, ал. 1.

Издал акта: .............................. ................

(име, презиме

и фамилия) (подпис)

9. Извършена проверка за спазване на изис­кванията за ПБ преди започване на огневите работи: ................................... 20.. г. в ........ часа.

..................................................................................

...................................................................................... (име, презиме и фамилия на

ръководителя на огневите работи) (подпис)

Извършена проверка за осигуряване на ПБ след приключване на огневите работи: ............ 20… г. в ........ часа.

Изпълнител на огневите работи:

..................................................................................

(име, фамилия) (подпис)

Ръководител на огневите работи:

..................................................................................

(име, фамилия) (подпис)

Този акт се състави в два еднообразни екзем­пляра – по един за ръководителя на огневите ра­боти и за собственика (ръководителя) на обекта.“

Министър на вътрешните работи: Цветан Цветанов

За министър на регионалното развитие и благоустройството: Добромир Симидчиев

 • В ГДПБЗН бе проведена традиционната...

  Традиционно, в знак на солидарност по повод коледните и новогодишни празници, в ГДПБЗН бе организирана и проведена благотворителна инициатива за подпомагане на деца на загинали и пострадали служители при...
 • С очите си видях бедата 2017 г.

  На 27-ми октомври в сградата на ГДПБЗН - МВР бе направено журиране на русунките, участващи в заключителния етап на конкурса за детска рисунка "С очите си видях бедата" 2017 г. Преподаватели от Национална...
 • Реновираната сграда на пожарната служба в гр....

  Министър Валентин Радев, главният секретар на МВР гл. комисар Младен Маринов и директорът на ГДПБЗН гл. комисар Николай Николов присъстваха на официалната церемония по откриване на реновираната сграда на...
 • Започва строителството на новата сграда на...

  Стартът на строителството на новата сграда на Шеста РС „Пожарна безопасност и защита на населението“ бе даден в навечерието на 140-та годишнина от създаването на Столичната пожарна. Министърът...
 • ГДПБЗН отбеляза своя професионален празник –...

    В навечерието на 112-та годишнина от провеждането на първия пожарникарски събор в София, поставил основите на организираното пожарно движение в страната, пожарникарите отбелязаха своя...