ДА ЗАЩИТИМ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

Това е една от най-важните превантивни кампании през годината, провеждана от органите за пожарна безопасност и защита на населението при МВР. Целта е общественото внимание да бъде привлечено към въпросите за осигуряване на защита на горските територии от пожари. С прояви и инициативи от различен характер се търси активното отношение на гражданите към мерките за пожарна безопасност. Активен партньор на структурите “Пожарна безопасност и защита на населението” при реализирането на мероприятията са органите на местната изпълнителна власт, структури на гражданското общество и средствата за масово осведомяване.

Нов момент в тазгодишната кампания, целящ разширяване на кампанията и осигуряващ достъп до гражданите  неползващи пряко интернет е публикуването на страниците на ежедневни и периодични печатни издания на информационно каре с логото и слогана на кампанията. 

НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари

 Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., и е в сила от 18.05.2012 г.

Включва следните четири раздела:    Раздел I- Общи положения;   Раздел II - Ред и организация за защита на горските територии от пожари;    Раздел III - Противопожарни мероприятия, мерки и изисквания за защита на горските територии от пожари;    Раздел IV - Организация и задължения за осигуряване на успешно гасене на пожари в горските територии

    § 2. Наредбата се издава на основание на чл. 138, ал. 1 ЗГ и отменя Наредба № 30 от 2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари (ДВ, бр. 71 от 2003 г.).

    § 3. Указания по прилагането на наредбата дават министърът на земеделието и храните и министърът на вътрешните работи.