Любопитни факти

На работното място

През 1818 година британският капитан Джордж Уйлиям Манби е създал първият пожарогасител. Той се е състоял от меден съд под налягане, който е съдържал гасителен агент.

  • Ние сме НАТО и помагаме при бедствия и пожари

    По случай навършването на 70 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и 15-годишнината от членството на Република България в нея, Главна дирекция „Пожарна...
  • 82 години от полагането основите на държавната...

    ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН - МВР  Уважаеми колеги, Изминаха 82 години от момента, в който c царски указ бяха положени основите на държавната политика, ангажирана със защитата на населението,...
  • Публикуван е брой 6 на списание "SOS 112"

    Юнския шести брой на електронното списание SOS112 е наличен! https://issuu.com/spisaniesos112/docs/sos112_br06-18 В броя можете да намерите: - Финалния етап на нашия младежки проект DISBEG по...
На работното място

Правила относно пожарната безопасност на работното място

Всички вътрешни врати са изправни и не са блокирани. Самозатварящите се устройства са изправни. Пожарозащитните врати се държат затворени. Вратите на изходите са в добро състояние и не са блокирани. Всички вътрешни коридори, намиращи се по евакуационния път, са чисти.

Пожарогасителите и вътрешните противопожарни кранове са достатъчно на брой и разпределени във всички работни зони, като са поставени на видно и леснодостъпно място. Персоналът е запознат с местоположението и начина на употребата им. Типът и видът им отговарят на съответния пожарен риск. Обслужвани са редовно (заредени) и са в изправност.

В района на обекта има достатъчно на брой противопожарни хидранти. Те са изправни, ясно обозначени, леснодостъпни и не се блокират от автомобили.

Наличните противопожарни, известителни и гасителни инсталации са изправни и обслужвани редовно.

Запалителните течности се складират в отделени складови помещения, изградени от негорими материали, които не се използват за други цели. Пренасят се в обезопасени контейнери и се използват на безопасно разстояние от всякакви източници на запалване. На работното място се съхранява такова количество, каквото ще е необходимо за дневното производство.

Работното място е чисто, отпадъчните продукти редовно се отстраняват. Зоната около сградата се поддържа чиста от суха трева, храсти, хартии, картони и др.

Използват се стационарни, здраво закрепени отоплителни уреди, които се разполагат на безопасно разстояние от запалими материали. При употребата на преносими отоплителни уреди те са укрепени срещу преобръщане.

Всички налични електроуреди са защитени и се поддържат чисти от отпадъци. Електрическата инсталация се проверява и тества периодически, като повредите са докладват и поправят навременно. Използването на електрически удължители и разклонители е сведено до минимум, като са взети мерки срещу претоварването им. Използват се само стандартни електрически предпазители. Има установен ред в края на работния ден да се изключва електрическото захранване.

Тютюнопушенето е разрешено само на обозначените за това места.

Всички машини и оборудване редовно се проверяват и поправят. Оборудването се поддържа чисто от отпадъчни материали и е разположено, така че да се предотврати натрупване и задръстване с изходни материали и готова продукция.

Складовите помещения са отделени от производствените. Готовата продукция е подредена, така че винаги да има свободен достъп до всяка част на склада.

Всички входове са осигурени срещу нарушители. След приключване на работния ден всички врати и прозорци се проверяват дали са затворени.

При извършването на ремонти се взимат всички предпазни мерки относно използването на електрожени, режещи инструменти и др. Работната зона, в които се е извършила заваръчна дейност се проверява периодично след приключването й.

Персоналът е запознат с последователността на действията в случай на пожар. Има процедура за извикване на противопожарните екипи. Има човек от персонала, който отговаря за пожарната безопасност. Два пъти годишно се проиграва плана за евакуация от сградата.