• Благотворителните инициативи на ГДПБЗН

  Традиционно, в знак на солидарност, 14 септември – професионален празник на пожарникарите и началото на учебната година бяха отпуснати помощи на 48 деца деца на загинали и пострадали при изпълнение на...
 • "Седмица на пожарната безопасност" 2019

  В периода от 9-ти до 13-ти септември 2019 г. предстои традиционното провеждане на  „Седмица на пожарната безопасност”, както и честването на професионалния празник на служителите...
 • Ние сме НАТО и помагаме при бедствия и пожари

  По случай навършването на 70 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и 15-годишнината от членството на Република България в нея, Главна дирекция „Пожарна...
 • 82 години от полагането основите на държавната...

  ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН - МВР  Уважаеми колеги, Изминаха 82 години от момента, в който c царски указ бяха положени основите на държавната политика, ангажирана със защитата на населението,...
 • Публикуван е брой 6 на списание "SOS 112"

  Юнския шести брой на електронното списание SOS112 е наличен! https://issuu.com/spisaniesos112/docs/sos112_br06-18 В броя можете да намерите: - Финалния етап на нашия младежки проект DISBEG по...
Доброволната пожароспасителна дейност след 1934 г.

През 1934 г. заедно с политическите партии в страната са забранени и всички обществени организации, в това число Дружеството на пожарните командири и ДПСД “Спасител”. Дава се превес в развитието на професионалните пожарни служби, свързано с известно напрежение между професионалисти и доброволци.

През 1946 г. правителството на България дава указания на кметовете на населените места за възраждане на доброволчеството под формата на “Общински доброволни противопожарни служби”. Те обаче вече не били същата самодейна форма за участие на обществеността в борбата с пожарите.

През 1967 г., свързано с процесите на индустриализация на страната, се издава Правилник за организиране на доброволни противопожарни отряди (ДПО) в обектите от националното стопанство, което в значителна степен подобрява състоянието на противопожарната охрана в тях.

С приемането на Закона за противопожарната охрана през 1979 г. на ДПО се отрежда особено място като един от специализираните органи за противопожарна охрана в страната.

С последвалите подзаконови нормативни актове в това отношение - Правилник за прилагане на Закона за противопожарната охрана и Инструкция № 5 за организацията и дейността на доброволните противопожарни отряди, са регламентирани много добре въпросите по създаването, развитието и функционирането на ДПО.

Към 1990 г. в страната са се водили на отчет над 10 000 ДПО с повече от 180 000 членове. Със средствата на Държавния застрахователен институт са изградени много противопожарни депа в различни по-малки населени места в страната, а с общински средства същите са оборудвани с голямо количество противопожарен инвентар. Подобно е положението и с ДПО в обектите. Не са малко пожарите в обекти, селскостопански и горски масиви, гасенето на които е подпомагано активно от доброволците и гражданите. Но в процеса на изграждане, развитие и функциониране на ДПО е допуснат и доста формализъм, който се дължи на незаинтересоваността на някои общински управи и на пропуски в нормативната уредба в това отношение. На практика зад прилежната документация за състава и дейността, в действителност на много места липсва практическа работа.

След 1990 г., в новите политически условия и промяна на собствеността, настъпва голямо затихване на дейността на ДПО. Допуска се разграбване и унищожаване на противопожарните депа в населените места. Слабите във финансово отношение общини не отделят средства за обновяване на противопожарния парк и за обучение на доброволци. В някои населени места остават да функционират противопожарни ядра и гасачески групи за ликвидиране на горски пожари, като задължение на кметовете по Закона за горите. С настъпването на новия век се появява и нормативна уредба за създаване на доброволни формирования на територията на населените места и общините за подпомагане органите на НСПБЗН - МВР. Редът за това е регламентиран с приетата наредба с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 100 от 2003 г.), актуализирана с Постановление на МС № 213/16.08.2006 г. Наредбата е приета в съответствие с изискванията на чл. 110, ал. 1 от ЗМВР и е в съответствие с чл. 140, ал. 1 от ППЗМВР.

Един от основните приоритети в дейността на ГДПБЗН - МВР през 2011 г. е определяне на нов правен статут на доброволните формирования като специализирани структури за пожарна безопасност и защита на населението, подчинени административно на органите на местната власт. Основната цел, която ще се постигне, е намаляване времето за оперативна намеса при пожари, бедствия и извънредни ситуации в отдалечените населени места, намаляване на вредните последствия от тях и подобряване диалога с неправителствените организации.