Любопитни факти

Пожарното дело в България от 1968 г. до 1989 г.

С Постановление № 34 на МС от 8 август 1968 г. се създава Научната лаборатория по пожарна безопасност, която по-късно прераства в научен институт, а днес е отдел "Център за изследвания и експертизи" към ГДПБЗН - МВР.

Пожарното дело в България от 1968 г. до 1989 г.

В Закона за противопожарната защита от 1979 г. за първи път са обхванати всички субекти, от които зависи състоянието на пожарната безопасност – гражданите, ръководителите на стопански и други организации, на министерства и ведомства, общини и специализираните звена за противопожарна охрана. Като специализирани звена са определени структурните звена на общата и ведомствената противопожарна охрана и доброволните отряди, с което се утвърждават общи принципи на работа. Предвидено е териториалните звена на общата противопожарна охрана да са на двойно подчинение – на МВР и на съответните общини.

 • Благотворителните инициативи на ГДПБЗН

  Традиционно, в знак на солидарност, 14 септември – професионален празник на пожарникарите и началото на учебната година бяха отпуснати помощи на 48 деца деца на загинали и пострадали при изпълнение на...
 • "Седмица на пожарната безопасност" 2019

  В периода от 9-ти до 13-ти септември 2019 г. предстои традиционното провеждане на  „Седмица на пожарната безопасност”, както и честването на професионалния празник на служителите...
 • Ние сме НАТО и помагаме при бедствия и пожари

  По случай навършването на 70 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и 15-годишнината от членството на Република България в нея, Главна дирекция „Пожарна...
 • 82 години от полагането основите на държавната...

  ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН - МВР  Уважаеми колеги, Изминаха 82 години от момента, в който c царски указ бяха положени основите на държавната политика, ангажирана със защитата на населението,...
 • Публикуван е брой 6 на списание "SOS 112"

  Юнския шести брой на електронното списание SOS112 е наличен! https://issuu.com/spisaniesos112/docs/sos112_br06-18 В броя можете да намерите: - Финалния етап на нашия младежки проект DISBEG по...
Пожарното дело в България от 1968 г. до 1989 г.

Пожарното дело в България от 1968 г. до 1989 г.

Значителен тласък в осигуряването на пожарната безопасност дава 34-о Постановление на Министерския съвет от 8 август 1968 г. С него се набелязват и провеждат мероприятия, които довеждат до значително подобряване на пожарната безопасност на промишлените, селскостопанските и други обекти, като голямо внимание се обръща на пожаро- и взривоопасните предприятия и други подобни обекти в страната. Крайният резултат от прилагането на постановките на 34-о постановление на МС от 1968 г. е рязкото спадане на броя на пожарите и загубите от тях в страната за дълъг период от време.

Духът, смисълът, съдържанието и формите на работа за осигуряване на пожарната безопасност на страната, залегнали в 34-о Постановление на МС, са заложени в основата на новия Закон за противопожарната охрана от 1979 г. Това е един от най-трайните нормативни актове в историята на пожарната безопасност на страната, който е отменен през 1997 г. със Закона за МВР (обн. ДВ бр. 122 от 19 декември 1997 г.).

 Законът за противопожарната охрана става основа за обществено движение за създаването на образцови в противопожарно отношение обекти, профилактични участъци, дежурни смени, райони и окръзи. То започва през 1961 г. и достига своето най-голямо развитие и разширяване през 1975 г. В движението се включват още голям брой обекти и противопожарни поделения.

Периодът е характерен и с ускореното въвеждане на противопожарната автоматика в борбата с пожарите. В пожароопасните обекти започва практиката на монтиране на автоматични системи за предотвратяване и гасене на пожарите. Противопожарна автоматика се въвежда в обектите на промишлеността, за масово събиране на хора, паметници на културата и др.

Особено трайна следа в развитието на новата история на противопожарната охрана оставя генерал-лейтенант Илия Дончев – началник на Централно управление “Противопожарна охрана” в периода 1961 – 1987 г. С него е свързано не само връщането на противопожарната охрана в системата на МВР, а и изготвянето и приемането на Закона за противопожарна охрана от 1979 г., създаването на научно-приложния институт по пожарна безопасност (днес отдел "Център за изследвания и експертизи" към ГДПБЗН - МВР), повишаване международния авторитет на българските огнеборци, развитието на пожароприложния спорт и др. Особено внимание се отделя на организирането и функционирането на държавния противопожарен надзор при непрекъснато усъвършенстване и разширяване на формите на пожаропрофилактичната дейност и работата с обществеността.

 В годините от 1980 до 1989 г. се извършва цялостно техническо превъоръжаване на структурните звена на противопожарната охрана с противопожарна техника. В страната навлизат модерни за времето си автомобили за комбинирано и водопенно пожарогасене, автомеханични стълби, противопожарни помпени станции и друга специална техника, която и в момента продължава да изпълнява оперативни задачи и е основен елемент от базисната инфраструктура на ГДПБЗН – МВР.