• Благотворителните инициативи на ГДПБЗН

  Традиционно, в знак на солидарност, 14 септември – професионален празник на пожарникарите и началото на учебната година бяха отпуснати помощи на 48 деца деца на загинали и пострадали при изпълнение на...
 • "Седмица на пожарната безопасност" 2019

  В периода от 9-ти до 13-ти септември 2019 г. предстои традиционното провеждане на  „Седмица на пожарната безопасност”, както и честването на професионалния празник на служителите...
 • Ние сме НАТО и помагаме при бедствия и пожари

  По случай навършването на 70 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и 15-годишнината от членството на Република България в нея, Главна дирекция „Пожарна...
 • 82 години от полагането основите на държавната...

  ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН - МВР  Уважаеми колеги, Изминаха 82 години от момента, в който c царски указ бяха положени основите на държавната политика, ангажирана със защитата на населението,...
 • Публикуван е брой 6 на списание "SOS 112"

  Юнския шести брой на електронното списание SOS112 е наличен! https://issuu.com/spisaniesos112/docs/sos112_br06-18 В броя можете да намерите: - Финалния етап на нашия младежки проект DISBEG по...
Пожарното дело в България след 1989 г.

Пожарното дело в България след демократичните промени  от 1989 г.

Периодът на демократичните промени в България след 1989 г. е свързан с името на полк. доц. инж. Георги Бозуков, д-р на техническите науки (началник на ЦУПО – МВР и директор на НСПО – МВР в периода 1987 – 1991 г.) В този период във връзка с прехода към пазарни отношения се налагат сложни промени и в системата за пожарна безопасност и защита на населението.

В условията на различни форми на собственост възниква основният проблем как да бъдат съчетани интересите на собствениците на обекти с изискванията за осигуряването на пожарната безопасност, традициите за което в страната са нарушени. Налага се отделяне на обектните противопожарни служби от държавните структури за пожарна безопасност и преминаването им към отделните предприятия.

В процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз особена актуалност придобиват въпросите на актуализиране на нормативната уредба. Създаден е първият Технически комитет ТК1 “Пожаро- и взривозащита” към тогавашния Комитет по стандартизация и метрология (днес Български институт по стандартизация). Хармонизирани с европейските и международните стандарти са основните в областта на пожарната безопасност.

Променя се нормативната основа и за упражнявания държавен противопожарен контрол върху съответствието с противопожарните изисквания на продуктите на пазара. Българските стандарти престават да са задължителни и съгласно Конституцията на Република България се повишава ролята на международното право.

С приемането през 1997 г. на Закона за Министерство на вътрешните работи, наред с    осъществяването на пожарогасителна дейност, държавен противопожарен контрол и научно-приложна дейност в областта на пожарната безопасност, на Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност” се възлагат функции по осъществяване на аварийно-спасителна дейност, оказване на първа помощ на пострадали и транспортирането им до болнични заведения. Правното уреждане на аварийно-спасителната дейност открива пътя за техническото й обезпечаване и развитие. Започва доставката на специални уреди и съоръжения и подготовка на личния състав.

Трудният преход към пазарна икономика се отразява негативно на структурните звена на НСПБЗН – МВР, които изпитват сериозни затруднения от материално-технически характер. Основният въпрос става търсенето на решения за технологично обновление на съществуващата базисна инфраструктура на противопожарните служби за превръщането им в технически обезпечени и ефективни структурни звена. Налага се привеждане на системата за пожарна безопасност в съответствие с настъпилите икономически и демографски процеси.

НСПАБ – МВР работи усилено и в международен план. Директорът на националната служба генерал-майор Кирил Войнов влиза в състава на Комисията за Европейския съюз към Международния технически комитет за предотвратяване и борба с пожарите (CTIF) – в момента Международна асоциация на пожарните и спасителните служби (CTIF). Подписани са и се изпълняват двустранни договори със съседните страни за взаимопомощ и гасене на пожари в пограничните райони. Български огнеборци участват в хуманитарни операции зад граница – в Турция и Иран след станалите опустошителни земетресения.

 По предложение на НСПАБ по линия на пожарната безопасност се създава регионална група за сътрудничество между страните от Балканския регион и Черноморския басейн. По инициатива на НСПАБ се създава и Балканска федерация по пожароприложен спорт.

В съответствие с опита на развитите страни в осигуряването на пожарната безопасност е разработена нормативна уредба за реда за създаване на доброволни формирования на територията на населените места и общините за подпомагане органите на НСПБЗН – МВР. Отговорността за организирането на доброволните противопожарни формирования е на кметовете на населените места. От страна на МВР чрез АМВР е създадена организация за обучението на ръководителите на доброволните противопожарни формирования. От страна на НСПБЗН и нейните структурни звена също е създадена организация за провеждане на ефективен учебен процес с членовете на доброволните противопожарни формирования.

През 2006 г. е реализиран първият спечелен от НСПБЗН - МВР проект по програма PHARЕ (ФАР- ТГС –BG 2003/000 630 04 “Подобряване на пожарната и аварийна безопасност по българо-гръцката граница”), по който за районните служби за пожарна безопасност и защита на населението по българо-гръцката граница са доставени 40 нови противопожарни автомобила - с основно предназначение и за аварийно-спасителна дейност.

В приетия от Народното събрание в началото на 2006 г. Закон за МВР (обн. ДВ бр.17/24.02.2006 г.), Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” е дефинирана като специализирана служба на МВР за пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи, която осъществява дейността си самостоятелно или съвместно с други държавни органи, организации и граждани.

За първи път в дейността на НСПБЗН – МВР за 2007 г. при съставянето на бюджета на МВР е приложен въведеният от Министерство на финансите през 2003 г. програмен принцип. НСПБЗН - МВР има разработена Програма за развитие на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за периода 2007-2009 г. в съответствие със заложените приоритети, политики и мерки в “Управленска програма на Правителството на Р България, във връзка с европейската интеграция, икономически растеж и социалната отговорност за периода 2007-2009 г.”. Целта е ефективно и ефикасно изпълнение на възложените със закон функции и задачи и развитие на съществуващата базисна инфраструктура на НСПБЗН – МВР - сформирането на модерни, технически обезпечени и ефективни структурни звена.

Днес Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР като една от основните национални служби в системата на вътрешните работи си поставя ясни задачи и приоритети, за да отговори на предизвикателствата на ХХІ век.