Любопитни факти

С какво се занимаваме

Първият противопожарен автомобил в страната ни е внесен за тютюневата кооперация “Асенова крепост” през 1924 г. През 1925 г. от Франция пристига първата пожарна кола “Рено”, която самият командир на Софийската пожарна команда Юрий Захарчук се научава да управлява, завършвайки курс във фирмата.

С какво се занимаваме

Противопожарните автомобили „Додж” били с вместимост 2, 5 и 3 т. В кабините им се возели водачът и началникът на смяната, а бойците стояли прави отвън от двете страни на надстройката. Автомобили от тази марка имали Старозагорската, Русенската и Севлиевската пожарни команди. През 1926 г. се закупува първият противопожарен автомобил “Фиат” за Плевенската пожарна команда, а общинската управа в Пловдив възлага през 1928 г. на фирма “Магерус” доставката на пожарни автомобилни машини.

  • Ние сме НАТО и помагаме при бедствия и пожари

    По случай навършването на 70 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и 15-годишнината от членството на Република България в нея, Главна дирекция „Пожарна...
  • 82 години от полагането основите на държавната...

    ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН - МВР  Уважаеми колеги, Изминаха 82 години от момента, в който c царски указ бяха положени основите на държавната политика, ангажирана със защитата на населението,...
  • Публикуван е брой 6 на списание "SOS 112"

    Юнския шести брой на електронното списание SOS112 е наличен! https://issuu.com/spisaniesos112/docs/sos112_br06-18 В броя можете да намерите: - Финалния етап на нашия младежки проект DISBEG по...
С какво се занимаваме

Превантивната дейност включва информационно – разяснителна дейност и обучение на населението за предотвратяване на пожари, за формиране на необходимото поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки; подпомагане на органите на изпълнителната власт при изпълнение на функциите им по защита при бедствия; участие в разработването и приемането на насоки за обучението за защита при бедствия.

Спасителната дейност включва определяне на начините и средствата за извършване на дейността; незабавно изпращане на сили и средства при съобщения за бедствия и извънредни ситуации; анализ и оценка на произшествието; спасяване или евакуация на хора и разсредоточаване на имущество; извършване на операции по издирване и спасяване по суша и във водна среда; оказване на долекарска помощ на пострадалите; организиране транспортирането на пострадалите до лечебните заведения; участие в международни хуманитарни и/или спасителни операции.

Държавният противопожарен контрол включва контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обектите, при тяхната реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението, както и при поставяне и експлоатация на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията;контрол за съответствието на влаганите в строежите и обектите продукти с нормативните изисквания за пожарна безопасност;контрол по спазване на изискванията за пожарна безопасност, определени с наредбите по чл. 125, ал. 4 ЗМВР, както и в други, предвидени в закони случаи; контрол по спазване на изискванията за защита при бедствия, регламентирани в Закона за защита при бедствия, издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, както и в случаите, предвидени в други закони.

Пожарогасителната дейност включва определяне на начините и средствата за извършване на дейността; разработване на планове за пожарогасене; незабавно изпращане на сили и средства при съобщение за пожар; анализ и оценка на пожарната обстановка; спасяване или евакуация на хора и разсредоточаване на имущество при пожар; ограничаване и ликвидиране на пожари; подготовка на личния състав и пожарната техника за осъществяване на дейността; участие в международни операции по гасене на пожари.

Разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по осигуряване пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, се осъществява от директора на ГДПБЗН или оправомощено от него длъжностно лице, като издава разрешение на физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Оценяване на съответствието и контролна дейност на продукти за пожарогасене, като органите на ГДПБЗН изследват, изпитват и определят показатели от физическите, химическите и пожарните характеристики на вещества, материали, продукти, техническите и експлоатационните характеристики на пожаротехническо оборудване и продукти за пожарогасене; участват в процеса на оценяване на съответствието на строителни продукти с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност на строежите по удостоверителни документи; разработват продукти в областта на пожарната безопасност и защитата на населението; оценяват съответствието на продукти за пожарогасене.

Неотложните аварийно-възстановителни работи, оперативната защита при наводнения, операциите по издирване и спасяване и химическа, биологическа и радиационна защита включват: операции за откриване местонахождението на хора, попаднали в беда, и за извеждането им на безопасно място; дейности за ограничаване на щетите, недопускане на вторични вредни последствия и осигуряване на условия за възстановяване нормалния ритъм на живот; оказване помощ на пострадалите; оперативно сътрудничество със структурите на Европейския съюз, Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и други международни организации в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, хуманитарната помощ и гражданско-военното аварийно планиране.

Ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и на населението обхваща: предоставяне на информация за приближаваща или непосредствена заплаха от възникване на бедствие или въздушна опасност на определен кръг лица – органи на изпълнителната власт и сили за реагиране на Единната спасителна система, с цел повишаване на готовността им за реагиране и предприемане на необходимите мерки; оповестяване с акустични сигнали и гласова информация на големи групи хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие или въздушна опасност и излъчване на указания за необходимите предпазни мерки и действия.

Оказване методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на защитата при бедствия и при организиране дейността на доброволните формирования чрез: подпомагане при разработването на плановете за защита при бедствия; организиране и провеждане на тренировки и учения по плановете за защита при бедствия; участие в подбора, обучението и осъществяването на дейността на доброволците.

Определянето на пожарните характеристики на продукти и техническите и експлоатационните показатели на пожаротехническото оборудване и продукти за пожарогасене включва:провеждане на изпитвания и издаване на изпитвателни и класификационни протоколи и други документи за оценка на продукти; изследване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари и извършване на експертизи и експертни справки; разработване на методики, наръчници, указания, ръководства, пособия и други документи в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, както и за разследване и установяване на причините за възникване на пожари; събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на научно-техническа информация в областта на пожарната безопасност и защитата на населението; участие в стандартизационната дейност по пожарната безопасност и защитата на населението.

Информационно-аналитичната дейност на ГДПБЗН включва събиране, обработване, съхраняване, анализиране, използване и предоставяне на информация за възникнали извънредни ситуации и извършената дейност от службата. Основната задача на информационното осигуряване е да обезпечи бърза, точна и навременна информация за нуждите на МВР, ГДПБЗН, др. държавни институции, организации и на гражданите. За тази цел са внедрени  информационни системи, с чиято помощ се изготвят, съхраняват и актуализират географска, графична и текстова информация.

Сътрудничеството на нашите противопожарни и спасителни служби със сродни такива от други европейски страни датира почти от зората на ХХ век и от началото на създаването на Международната асоциация на пожарните и спасителни служби (CTIF). Нашата страна участва в различни мероприятия като ежегодни конференции, семинари и симпозиуми, международни състезания по пожароприложен спорт за професионалисти и младежки противопожарни отряди. ГДПБЗН разработва съвместно със службите от други европейски страни проекти и дейности, с които се задълбочават професионалните контакти и се оказва помощ при възникване на извънредни ситуации. Сътрудничим си активно със страните от Черноморския регион, а също и по Оперативните програми за трансгранично сътрудничество с Гърция, Македония, Сърбия, Румъния и Турция. Участваме в мисии, при които наши пожарникари помагат на колегите си от други страни в погасяването на опустошителни пожари.