България и Турция с проект за действия при промишлени аварии (CBCAID)

Транс-гранично сътрудничество срещу промишлени аварии (CBCAID)

Водещ партньор: Дирекция за управление на бедствия и извънредни ситуации – Къркларели, Турция

Партньори:Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”- МВР, България

Приоритетна ос: Устойчиво социално и икономическо развитие

Област на интервенция: 3 – Инфраструктурна подкрепа за повишаване на икономическия потенциал на зоната на сътрудничество

Продължителност (в месеци): 24

Общ бюджет (в €): 668 609,80 EUR

Цели на проекта:

 • Гарантиране на устойчиво социално и икономическо развитие на двата гранични региона чрез установяване на сътрудничество между българските и турските спасителни организации и повишаване на техния капацитет за осигуряване на безопасността на населението и на всички елементи на националната икономическа инфраструктура;
 • Подобряване на икономическия потенциал на целевите гранични области чрез засилване на капацитета на двете специализирани администрации и прилагане на принципите на солидарност, подпомагане, превенция в областта на защитата на промишлените зони и икономическата инфраструктура на целевите гранични региони и реагиране при бедствия;
 • Поставяне под контрол потенциалните рискове за икономиката чрез разработване на предварително проучване;
 • Подобряване на техническия капацитет и ефективност на спасителните екипи чрез доставка на специализирано спасително оборудване.

Дейности по проекта:

 • Управление на проекта, дейности, свързани с координация и комуникация;
 • Тръжна процедура за доставка на специализирани аварийно-спасителни автомобили;
 • Съвместно обучение на турските и българските спасителни екипи;
 • Провеждане на информационни дни за представителите на бизнеса;
 • Осъществяване на предварително проучване с цел анализ на риска на местната промишленост;
 • Провеждане на съвместно учение между турските и българските екипи;
 • Осигуряване на информация и визуализация на дейностите по проекта.

Резултати от проекта:

 • Доставени три напълно оборудвани специализирани спасителни автомобили за турските (1 бр.) и българските (2 бр.) служби, които ще се използват при химически аварии, пътни инциденти, пожари и други катастрофи и бедствия;
 • Развито сътрудничество и комуникация между турските и българските организации, отговарящи за безопасността и защитата на населението и икономическата инфраструктура на двата гранични региона;
 • Повишена компетентност на двете специализирани дирекции за действия при химически аварии и тежки пътни инциденти посредством доставените напълно оборудвани спасителни автомобили – един за турската страна и два за българската страна;
 • Повишени контрол и безопасност на местната икономическа инфраструктура и качество на живот на служителите чрез проведено обучение, съвместно учение и предварително проучване на риска в индустриалните части на двата гранични региона;
 • Повишена привлекателност за инвеститорите на двата целеви гранични региона, респективно гарантирана безопасност на промишлените зони.

Целеви групи:

 • Двете компетентни специализирани служби в Къркларели и Бургас;
 • 250 турски и български експерти в областта на пожарната безопасност и спасяване;
 • 1000 представители на бизнеса в Къркларели и Бургас;
 • Населението на Къркларели и Бургас.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.