ГДПБЗН е изпълнител на проект „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
Дейностите по него започнаха в края на 2019 г. и е предвидено те да се изпълняват до края на май 2024 г.
Бюджетът на проекта е 19 997 915.99 лв. 

Заложената цел е оптимизиране на превенцията, готовността и реагирането при риск от бедствия от природен характер, каквито са наводненията, свлачищата и причинените от тях последващи бедствия. В рамките на проекта ще бъдат направени анализи и оценки на различните видове риск.
Една от основните дейности, които ще бъдат реализирани е свързана с техническото обезпечаване на националния и регионалните оперативни центрове. Предвидено е закупуването на 64 мобилни комуникационни технически системи и 1024 комплекта лични предпазни средства (защитно облекло, каска, ръкавици, обувки, колан с аксесоари и качулка). В началото на 2021 г. бяха доставени първите 32 мобилни комуникационни технически системи тип 1 (високопроходими автомобили), а през месец август – 32  мобилни комуникационни технически системи тип 2 (пикап).
Друго основно направление в проекта е изготвяне на предложение на Национален план за управление на риска от бедствия, базиран на оценка на риска, който ще отчита вероятните въздействия на промените на климата и съществуващата стратегия за адаптиране към тях. В рамките на тази дейност ще се извърши диагностика и ще се разработи пътна карта, открояваща необходимите действия за засилване на управлението на риска от бедствия и по-специално превенцията, готовността, ранното предупреждение и реагирането. Предвидено е събиране на исторически данни за нанесени щети и загуби от бедствия и разработване на Концепция за бъдещо събиране на данни. Предстои разработването на предложение за Национален профил на риска от бедствия на България и доклад с предложение за Национален план за управление на риска от бедствия в България. Дейностите се реализират от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), след сключеното на 06.12.2019 г. Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МБВР и МВР.
Третата основна дейност на проекта е интегрирането на различните информационни локални системи, подпомагащи ранното предупреждение и оповестяване при наводнения и свлачища, в една обща система (платформа), която ще осигури предоставяне на своевременна и коректна информация към отговорните звена и органи на изпълнителната власт. Дейността включва проектиране и внедряване на софтуер за Платформа за анализиране и оценка на рисковете от бедствия, причинени от наводнения и свлачища. Ще бъде осигурен и необходимият хардуер за нейното функциониране, както, предвидено е и обучение на 330 експерти от ГДПБЗН-МВР, които да се подготвят за работа с новата система.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.