ГДПБЗН получи 32 нови високопроходими служебни автомобила

Доставката на мобилните комуникационни технически системи е в рамките на проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“
На кратката церемония по връчване на ключовете за новите придобивки присъства заместник-министърът на вътрешните работи Венцислав Катинов. Той отбеляза загрижеността на директора на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов за техническата обезпеченост на служителите си във всяко отношение и благодари на всички положили необходимите усилия по изпълнението на дейността, заложена в проекта, и даде висока оценка на работата им.

Главен комисар Николай Николов пожела на колегите си да ползват специализираните автомобили безаварийно и да се възползват от възможностите им оптимално. Той посочи, че фирмата доставчик е спазила всички условия и в срок е предоставила високопроходимата и надеждна техника, която ще бъде от голяма полза на структурите на пожарната.

Представителят на фирмата доставчик изрази надежда пикапите да служат вярно на пожарникарите, като се ангажира да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на нуждите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Проект № BG16M1OP002-4.006-0001-C02 „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Проектът е насочен към оптимизиране на превенцията, готовността и реагирането при риск от бедствия от природен характер (наводнения, свлачища, включително и причинените от тях бедствия), както и извършване на адекватни анализи и оценки на различните видове риск.

Основна дейност е техническо обезпечаване на националния и регионалните оперативни центрове с 64 мобилни комуникационни технически системи и 1024 лични предпазни средства (защитно облекло, каска, ръкавици, обувки, колан с аксесоари и качулка). В изпълнение на проекта, в началото на 2021 г. бяха доставени други 32 мобилни комуникационни технически системи.

Сред другите заложени дейности е изготвяне на предложение на Национален план за управление на риска от бедствия, както и интегриране на различните информационни локални системи, подпомагащи ранното предупреждение и оповестяване при наводнения и свлачища, в една обща система (платформа), която ще осигури предоставяне на своевременна и коректна информация към отговорните звена и органи на изпълнителната власт.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.