Млад спасител

Целта на обучението и състезанията „Защита от пожари, бедствия и извънредни ситуации“ е повишаване културата на подрастващите в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, чрез придобиване на специфични знания  и развиване на практически умения и готовност за правилни действия при пожари и бедствия. С организирането и провеждането на състезанията, освен повишената култура в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, се проверява нивото на знанията в областта, които са придобити през основния курс на обучение в системата на предучилищно и училищно образование, както и се популяризира дейността на ГДПБЗН сред подрастващите. Също така, дейността стимулира учениците към по-задълбочено усвояване на знания, умения и навици за правилно поведение при рискови ситуации, оказване на първа долекарска помощ и работа в екип. Не на последно място, чрез ангажирането на подрастващите се постига възпитателен ефект на съпричастност към дейността на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“, ученическите екипи на Български червен кръст (БЧК) и други доброволчески организации, както и на желание за включване в бъдеще в редиците на доброволните формирования и професионалните среди на пожарникарите и спасителите.

Целевата група на провежданото обучение, завършващо с участие в националното ученическо състезание, са учениците от основния курс на обучение в системата на предучилищното и училищното образование на територията на цялата страна. Обучението за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации се извършва съвместно от служителите на ГДПБЗН – МВР, със съдействието на директорите и педагозите от училищата и Регионалните управления на образованието към Министерство на образованието и науката.

Провеждането на състезанието във всичките му етапи (районни, областни и национален) се извършва по утвърдените от директорите на ГДПБЗН – МВР и на Национален дворец на децата – МОН правила рег. № 9649/09.05.2013 г.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.