Модерен тренировъчен център за пожарните служби в трансграничния регион Гърция-България

Започва изграждането на модерен тренировъчен център за екипите на пожарните служби в трансграничния регион Гърция-България
Строежът и оборудването на многофункционалната сграда са по проект Floodguard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“
Стратегическият проект Floodguard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“ стартира на първи април 2019 г. с подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Управляващия орган на Програма Interreg V-A Гърция-България 2014-2020 и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Той е финансиран по Втора приоритетна ос „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, а неговата продължителност е 42 месеца. Общият бюджет възлиза на 4 482 557,86 евро.
В проекта участват седем организации, като водещ бенефициент е ГДПБЗН. Другите партньори от българска страна са: Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” – Пловдив; Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” – Благоевград; Националния институт по метеорология и хидрология; Областна администрация Благоевград.
От гръцка страна в проекта участват Генералният секретариат на околната среда и водите; Децентрализираната администрация на Македония-Тракия.
Основната цел на проекта е укрепване капацитета на участващите организации, за гарантиране на ефективна съвместна координация и реагиране при рисковете от наводнения в трансграничния регион.
Предвидените в проекта дейности включват изграждане на капацитет на структурите за намаляване на риска от наводнения и за обмен на информация, доставка на оборудване за обучение и действия при наводнения – командно-щабни автомобили с висока проходимост, високо-проходими автомобили тип „Ратрак“, специализирано оборудване, въжени спасителни системи, надуваеми диги, доставка на специализирана система за симулация на оперативни действия в случай на наводнения и разработване на двустранни оперативни процедури и планове за съвместно действие с гръцките служби в случай на наводнения. Предвидено е да бъде изграден и оборудван съвместен тренировъчен център за първореагиращите на територията на област Благоевград, както и провеждането на обучения за повишаване на квалификацията и професионалните умения на оперативните екипи, действащи в трансграничния регион Гърция-България. В рамките на проекта е планирано провеждането на съвместни щабни и практически учения между ГДПБЗН и компетентните структури в Р Гърция.
През следващите няколко месеца, на това място ще бъде изграден модерен тренировъчен център, който ще включва многофункционална сграда, навес с паркоместа, реновирано ремонтно хале, асфалтова площадка до 3000 кв.м с открит паркинг за 16 моторни превозни средства и игрище за провеждане на физическа и пожаростроева подготовка. Многофункционалната сграда ще бъде на две основни нива, без сутеренни помещения. В нея ще бъдат обособени диспечерски пункт, с помещение за апаратура; гараж за пожарни автомобили; учебна зала; стая със система за симулация на действия при наводнения и бедствия и други помещения. Финансирането на тази дейност е за 1 152 938,04 лв. с ДДС.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.