Модернизация на пожарните служби в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Ст. Загора

Проект: “Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационнен ареал и агломерационните ареали на шестте най-големи града – Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Ст. Загора”

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-01/2007/001-1
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-01/2007 ”Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали”.
Конкретен бенифициент: Министерство на вътрешните работи
Проектът е на стойност 97 504 238,65 лв. и се реализира с финансовата подкрепа на Европейската Комисия чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Стартира през месец октомври 2008 г., като се очаква да приключи през месец декември 2015 г.

Основната му цел е модернизиране на районните служби в 86 агломерационни ареала, чрез доставката на съвременна пожарна техника и специализирано оборудване.
Реализирането на проекта допринася за ограничаване на разрастването и по-бързото ликвидиране на пожарите в градските агломерационни ареали и осигуряване на надеждна защита на живота и имуществото на гражданите при пожар.

Доставена и въведена в експлоатация пожарна техника и специализирано оборудване:
– 192 броя пожарни автомобила за гасене на пожари с вода и пяна лек, среден и тежък клас
– 1230 броя въздушни дихателни апарати, 10 броя стендове за изпитване и 26 броя компресори за зареждане им
– 2660 броя шланговe
– 31 броя автостълби с въртяща се платформа
– 33 броя спасителни автомобили тежък тип и командно-щабни автомобили
– 2412 комплекта лични предпазни средства за пожарникари и спасители
– Стенд за изпитване по показател “Устойчивост на огън”
– 86 броя моторни триони и 86 броя циркуляри


Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.