Наводнение

От историята: Над 5000 къщи са наводнени на 4 март 1942 година в град Видин, като 500 от тях са напълно разрушени. Зимата е тежка и река Дунав замръзва. През първите дни на пролетта огромни ледени блокове се струпват на завоя при остров Богдан, през нощта водите спират да се оттичат, отнасят дигите и заливат града. Вълната стига до 5 метра, а реката се разлива до околните села Видбол и Смърдан. Жертвите от това наводнение са само 13, а хиляди са евакуирани. Авиацията бомбардира ледения бент до остров Богдан и отпушва реката. Водата започва бавно да се оттича, но се отдръпва изцяло четири месеца по-късно – в началото на юни.

Какво е наводнение?
Всяко временно заливане на местност или територия се нарича наводнение.

Кои са причините за наводненията?
– проливни дъждове;
– снеготопене;
– разрушаване и лоша поддръжка на язовирни стени, диги и речни корита или отточна инфраструктура;
– ерозия на почвата;
– цунами.

Как да се подготвиш за евентуално наводнение, да реагираш правилно и да намалиш рисковете за теб и твоето семейство?
Събери информация за реките и язовирите, които са в района, където живееш.
Проучи от историята на твоя край или попитай в кметството кои водоеми в района са опасни. Карта на риска от наводнение може да намериш и на интернет страницата на Басейнови дирекции – МОСВ.
Предварително планирай действията си – кое е най-безопасното място в района, как най-бързо да стигнеш до него, как да осъществиш контакт с близките си.
Подготви РАНИЦА ЗА БЕДСТВИЯ и направи СЕМЕЕН ПЛАН за действие. Проиграй този план със своите близки.

Как ще разбереш, че има опасност от наводнение или друго бедствие?
Чрез  Национална система за ранно предупреждение.
Чрез информация от средствата за масово осведомяване и социалните мрежи.
На местно ниво могат да се използват и други технически средства – местни радиоуредби, мобилни сирени, камбанен звън и други.

Какво да правиш при наводнение, ако си вкъщи?
Изключи газта и електричеството;
Постави на възможно най-високото място всички по-ценни предмети и вещи;
Отвори вратите на помещенията, където са затворени домашните животни и любимци;
Вземи РАНИЦАТА ЗА БЕДСТВИЯ и напусни дома си, следвайки СЕМЕЙНИЯ ПЛАН;
Ако не можеш да излезеш от сградата, премести се на най-горните етажи или на покрива;
Обади се на тел. 112 за помощ и инструкции;
Следи съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли;
Спазвай указанията на спасителните екипи.

Какво да правиш при наводнение, ако си навън?
Отдалечи се от близките водоеми;
Не заставай под/над мостове, подлези, надлези и други опасни от заливане с вода зони;
Не пресичай бързо течащи води – може да те повлече;
Пресичай спокойна вода само при неотложна ситуация, с помощта на осигурително въже.
Ако си в автомобил, първо се увери, че терена под водата е стабилен, няма пропадания и водата е под нивото на осите на колелата и едва тогава внимателно премини през нея;
Обади се на тел. 112 за помощ и инструкции.

Какво да правиш след наводнението?
В първите часове след наводнението не използвай, без разрешение от държавните здравни и санитарни структури, вода от централното водоснабдяване за пиене, подготовка на храна и лична хигиена.
Не използвай и водата от местни източници – кладенци, сондажи, чешми и други.
Най-вероятно, в първите дни след наводнението, ще може да използваш водата от централното водоснабдяване, но само след като я превариш.
Не консумирай месо от травмирани/удавени животни или храна от консерви с нарушена цялост.
Преди да се върнеш в дома си, свържи се с органите на реда, за да се увериш, че е безопасно да се влезеш в жилището си. Конструкцията на сградата може да бъде нарушена.

Какво да правиш, за да ограничиш риска от наводнения?
Не устройвай жилищни и други сгради и постройки в заливните зони на водоемите;
Не изхвърляй строителни и битови отпадъци в коритата на реките.
Не разрушавай дигите на реките;
Ако забележиш непочистено корито на река, подай сигнал в общината.

Вижте още:

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.