Обмен на опит във ФР Германия и Р Италия

 „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“ – Осъществен обмен на опит във ФР Германия и Р Италия 

С Решение № 1720/2006/EC на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г., се създава Програмата „Учене през целия живот”.
Тя стартира на 01 януари 2007 г. и ще продължи до 31 декември 2013 г. с общ бюджет за периода, възлизащ на 6 970 000 000 евро.

Програмата има за първостепенен приоритет  засилване приноса на образованието и обучението за постигане на целите на Лисабонската стратегия за превръщане на Европейския съюз в най-конкурентната икономика в света, основана на знанието, с устойчиво икономическо развитие, повече и по-качествени работни места и по-голяма социална интеграция.
 Основната й цел е да допринася чрез обучение през целия живот за развитието на Европейския съюз като общество, основано на напредналото знание, с устойчиво икономическо развитие, по-голяма и по-добра трудова заетост, и по-голямо социално сближаване, като успоредно с това да гарантира добра защита на околната среда за бъдещите поколения.
Програма „Учене през целия живот” се състои от четири секторни програми, насочени към:
– училищното образование (секторна програма „Коменски”);
– висшето образование (секторна програма „Еразъм”);
– професионалното образование (секторна програма „Леонардо да Винчи”);
– образованието за възрастни (секторна програма „Грюндвиг”);

Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна. Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.
Политическата рамка на програмата „Леонардо да Винчи“ e Копенхагенският процес, актуализиран с Комюникето от Маастрихт (2004 г.) и последно с Комюникето от Хелзинки (2006 г.). Основният акцент на процеса е поставен върху увеличаването на привлекателността, подобряване на прозрачността, системите за информиране и ориентиране, признаване на уменията и квалификациите и засилване на европейското измерение.
Целевите групи на проекти по програмата са лица от всички нива на професионалното образование и обучение, институции и организации, предоставящи възможности за обучение, асоциации на обучаеми, родители и учители в сферата на професионалното обучение, изследователски центрове, Висши учебни заведения и други.
В началото на 2008 г. Главна дирекция “Пожарна безопасност и спасяване” при МВР стартира работа по изготвяне на проекти за кандидатстване по програма “Леонардо да Винчи”.
Успешно бяха разработени две проектни предложения, които бяха насочени към служители от оперативното направление  в звената за пожарна безопасност и спасяване на МВР и служители от Научно-приложния институт по Пожарна безопасност и спасяване към ГДПБС-МВР.
Първият проект “Подобряване на координацията и взаимодействието при осигуряване на пожарна безопасност в Република България чрез взаимстване на добрите практики на Европейския съюз” е пряко насочен към всички служители, работещи в оперативното направление.
Основната му цел бе подобряване на управлението и координацията между отделните звена за пожарна безопасност и спасяване на МВР чрез взаимстване на добрите практики на Европейския съюз. За постигането й бе необходимо натрупване на познания за практиката в тази област в другите страни, както и информация за специфичните комуникационни връзки и взаимодействието между институциите при действия в извънредни ситуации.
В изпълнение изискванията на проекта в обучението се включиха специалисти от пожарните звена, пряко отговорни за координацията и взаимодействието при осъществяване на оперативна намеса. Предвид това, през месец ноември 2008 г. в ГДПБС-МВР се проведе подбор на кандидатите за участие в програмата. Конкурсът се състоя в два етапа: първи – подбор по документи и втори –  провеждане на интервю на чужд език (немски и английски). След приключване на двата етапа, бе изготвено крайно класиране, като за участие в мобилността на експерти в ФР Германия и Република Италия бяха определени десет служители от звената за пожарна безопасност и спасяване и ГДПБС-МВР.
В периода от 22 до 28.02.2009 г. първата българска група пожарникари, състояща се петима служители от ГДПБС-МВР и звената за ПБС при СДВР и ОДМВР – Варна, Видин и Монтана, участва в обмена на опит с германските колеги от доброволните и професионалните пожарни служби.
В рамките на посещението са били проведени редица срещи с представители на пожарните служби от провинции Саксония и Саксония – Анхалт, като бяха посетени професионалните пожарни служби в гр. Хале, гр. Лайпциг, гр. Мерзебург и летище Лайпциг-Хале, доброволното пожарно формирование в Осмунде – община Кабелскетал, пожарния музей на провинция Саксония, както и изпитателния и учебен център на доброволните пожарни служби в провинция Саксония – Анхалт.
Проведени бяха и срещи с окръжния управител на окръг Саалекрайз и кмета на община Кабелскетал, по време на  които е била представена създадената организация по осигуряване на пожарната безопасност във ФР Германия чрез доброволните пожарни служби.
Българските пожарникари са посетили и изградените оперативни центрове за спешни повиквания в гр. Хале, гр. Лайпциг и гр. Мерзебург, където са се запознали с използваните програмни продукти и организацията при повикване и ръководене на силите и средствата.

В обмена на опит в Република Италия, проведен от 15 до 21.03.2009 г.,  участваха група от петима служители от звената за пожарна безопасност и спасяване при СДВР и ОДМВР – Благоевград, Ловеч и Пловдив.
По време на мобилността са проведени срещи с представители на пожарните служби и службите за гражданска защита на различни нива от регионите Пиемонте и Ломбарди, като са осъществени посещения на музеите на пожарното дело в градовете Милано и Мантуа.
Крайните ползватели са участвали в среща с представители на пожарната служба и отряда за ”Гражданска защита” на гр. Арона, центъра за координация на отрядите за област Пиемонте, както и с изпълняващия длъжността ръководител на Регионалната структура за пожарна безопасност.
По време на обмена на опит участниците са били запознати с компютъризираната система за управление и координация на силите, реда за отчитане на проведените оперативни намеси, осъществяването на поддръжката на пожарната техника и обучението на личния състав, както и с реда за привличане на доброволци за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност в помощ на професионалната служба за пожарна безопасност.

Целите, заложени в проекта бяха постигнати. Косвените резултати от реализирането му, които предстои да бъдат постигнати, са повишаване на административния капацитет на звената за пожарна безопасност и спасяване, усъвършенстване на организационните умения на кадрите и прилагане на съвременни информационни и комуникационни системи в работата. Очакванията са да бъдат разработени и внедрени в практиката правила, процедури и умения за всеки етап от управлението, подготовката и реакцията при различни кризисни ситуации.
Обучението през целия живот е от особена важност за поддържане на служителите на звената за пожарна безопасност и спасяване в необходимата готовност за работа, управление на силите и средствата и координиране на съвместните действия с други институции.

След отчитане на проекта, същият бе включен в Компендиум за качествени проекти и беше награден със Сертификат за качествено изпълнение.


Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.