Обучения за действие при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

Проект „Повишаване капацитета на органите на изпълнителната власт и органите на пожарна безопасност и защита на населението за действие при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в Република България” по Оперативна програма „Административен капацитет”

През месец май 2013 г. официално бе сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Повишаване капацитета на органите на изпълнителната власт и органите на пожарна безопасност и защита на населението за действие при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в Република България”.

Проектът е по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” цели да повиши уменията на служителите от администрацията на всички нива в специализирани области като координация и контрол върху дейността на администрацията, сигурност на информацията, управление при кризи, бедствия и аварии.

Бюджетът на проекта е 1 988 670,50 лева, а срокът за изпълнение – 18 месеца.

В рамките на проекта бяха изпълнени следните дейности: запознаване с добрите практики на ЕС, избор на модели за обучение, разработване на учебни програми и методики, разработване на учебен софтуер, обучение на обучители, съвместно обучение на служители на изпълнителната власт и на ръководни служители на ГДПБЗН-МВР, отговорни, съгласно българското законодателство за контрола, координацията и управлението при кризи, бедствия и извънредни ситуации, обучение на изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР, осигуряване на публичност и информираност.

Предвидените обучения за служители на ГДПБЗН-МВР и представители на областните и общински администрации за управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации се проведоха както следва:

* обучително посещение с продължителност 5 дни за 4-ма преподаватели от Учебния център към ГДПБЗН-МВР в гр. Монтана в страна-членка на ЕС за обмен на опит и добри практики.

* обучения за 56 бр. обучители, служители на ГДПБЗН, в двете приоритетни направления:

– обучение на обучители за провеждане на обучения на тема „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации” за ръководни служители на ГДПБЗН-МВР и представители на областните и общински администрации, и

– обучение на обучители за провеждане на обучения на тема „Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента” за изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР.

* съвместни обучения за 316 ръководни служители на ГДПБЗН-МВР и 1 056 представители на областните и общински администрации на тема „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации”. Обученията са предвидени от м. март до м. септември в групи по 25 човека в конферентни зали наети от изпълнителя в четири областни града – София, Бургас, Варна и Плевен. Предвижда се да бъдат обучени общо 1 372-ма служители.

* Организиране и провеждане на обучения за изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР – 2562-ма служители на тема „Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента”. Обученията бяха осъществени в Учебния център към ГДПБЗН-МВР в гр. Монтана.

* Организиране и провеждане на съвместни симулационни обучения за ръководния и изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР, както и за представители на областните и общински администрации. Симулационните обучения също се проведоха в Учебния център към ГДПБЗН-МВР в гр. Монтана.

За провеждане на обученията, както и за нуждите на ГДПБЗН в рамките на проекта бе разработен учебен софтуер. Софтуерното приложение за симулации на бедствия е с учебна цел и в този смисъл допринася за качеството и ефекта на цялостния обучителен процес в насока формиране и надграждане на практическите умения на служителите за оценка на риска, навременно вземане на управленски решения, осигуряване на подходяща координация, и системи за контрол и справяне в условията на извънредни ситуации. Целта на разработването му е всеки служител на ГДПБЗН да бъде регистриран в посочената платформа и да има достъп до обучителни материали за различни курсове и обучения.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.