Оптимизиране на превенцията, готовността и реагирането при риск от бедствия

Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер
Проектът е насочен към оптимизиране на превенцията, готовността и реагирането при риск от бедствия от природен характер (наводнения, свлачища, включително и причинените от тях бедствия), както и извършване на адекватни анализи и оценки на различните видове риск.
Една от основните дейности е изготвяне на предложение на Национален план за управление на риска от бедствия, базиран на оценка на риска, който ще отчита вероятните въздействия на промените в климата и съществуващата стратегия за адаптиране към промените му. Дейността ще бъде осъществена посредством следните 5 поддейности:
– Извършване на диагностика и разработване на пътна карта, открояваща необходимите действия за засилване на управлението на риска от бедствия и по-специално превенцията, готовността, ранното предупреждение и реагирането;
– Събиране на исторически данни за нанесени щети и загуби от бедствия и разработване на Концепция за бъдещо събиране на данни;
– Разработване на предложение за Национален профил на риска от бедствия на България;
– Разработване на доклад с предложение за Национален план за управление на риска от бедствия в България;
– Развитие на капацитета на служителите.
В рамките на проекта е предвидена дейност за организиране и провеждане на обучения за обучители и обучения за представители от министерства, ведомства и организации за развиване на капацитета. Целта на дейността е да се подобри разбирането на органите на изпълнителната власт за управлението на риска от бедствия, както и да подобри способността за вземане на навременни и адекватни управленски решения, свързани с реагиране и ограничаване на последиците от бедствия.
Друга основна дейност в проекта е интегрирането на различните информационни локални системи, подпомагащи ранното предупреждение и оповестяване при наводнения и свлачища, в една обща система (платформа), която ще осигури предоставяне на своевременна и коректна информация към отговорните звена и органи на изпълнителната власт.
Третата основна дейност е техническо обезпечаване на националния и регионалните оперативни центрове с 64 мобилни комуникационни системи и 1024 бр. лични предпазни средства (защитно облекло, каска, ръкавици, обувки, колан с аксесоари и качулка).

Финансиране: Оперативна програма „Околна среда“
Срок на изпълнение: 16.12.2019 – 15.12.2023
Бюджет: 19 997 915.99 лева

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.