Осигуряване на техника за ограничаване и ликвидиране на горски пожари

Проект „Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГДПБЗН-МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари” по Оперативна програма „Околна среда”

На 08.03.2013 г. бе подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГДПБЗН-МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари” по Оперативна програма „Околна среда”. Проектът бе на стойност 97 666 910,33 лв., от които 85% от Европейския фонд за регионално развитие и 15% национално съфинансиране, като в последствие бюджета на проекта бе намален на 74 625 178,32 лева. Срокът за изпълнение на проекта бе увеличен от 23 месеца на 32 месеца.
Общата цел на проекта е обезпечаване изпълнението на дейностите по локализиране и ликвидиране на горски пожари в националните паркове, природните паркове, резерватите и поддържаните резервати. За изпълнение на общата цел са дефинирани следните конкретни цели:

  1. Принос за намаляване загубата на биологично разнообразие и опазването на растителните, животинските и гъбните видове от дивата флора, фауна и микота на Р България.
  2. Техническо обезпечаване на териториалните звена на ГДПБЗН, осигуряващи пожарната безопасност в Националните паркове, природните паркове, резерватите и поддържаните резервати.
  3. Осигуряване на своевременна намеса за предотвратяване на рисковете за възникване на горски пожари и тяхното навременно и ефективно ограничаване и ликвидиране.

Основните дейности за изпълнение на проекта са: Закупуване и доставка на специализирани пожарогасителни автомобили; Закупуване и доставка на лични предпазни средства за гасене на горски пожари; Закупуване и доставка на термовизионни камери и Закупуване и доставка на сгъваеми резервоари за вода за пожарогасене. За гарантиране доброто управление на проекта, информиране и оповестяване за резултатите от проекта, както и за осигуряване на необходимото качество, прозрачност и спазване на принципа за свободна конкуренция при извършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки ще се извършват и следните дейности: Управление на проекта; Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки; Мерки за информация и публичност; Окончателен одит на проекта.
В резултат от изпълнението на проекта бяха доставени и въведени в експлоатация 67 бр. пожарогасителни автомобили за гасене на горски пожари лек тип, клас L, категория 3 и 134 бр. пожарогасителни автомобили за гасене на горски пожари среден тип, клас М, категория 3, 6 броя високопроходими пожарогасителни автомобили с оборудване и за мониторинг при гасене на горски пoжaри, отговарящи на норма Евро 6, които ще бъде използван в случай на горски пожари на територията на 3 национални парка, 11 природни парка, 55 резервата и 35 поддържани резервата, обхванати от настоящта процедура и влизащи в гасителните райони на 67 бр. РСПБЗН. Доставени бяха също така 4800 комплекта лични предпазни средства, необходими за екипите от ГДПБЗН – МВР, обслужващи същите защитени територии, както и 18 бр. термовизионни камери, необходими за откриване на скрити огнища на горене (тлеене) в рамките на трите Национални парка – Рила, Пирин, Централен Балкан и 150 бр. сгъваеми резервоари за вода за пожарогасене.


Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.