Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда на ГДПБЗН-МВР

Проект „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда на ГДПБЗН-МВР“

В рамките на периода от 19.04.2018 г. до 14.08.2018 г. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ изпълни успешно проект № 392 „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда на ГДПБЗН-МВР“. Проектът е финансиран по линия на Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд, като размерът на предоставеното безвъзмездно финансиране е 197 139,06 лв., а инвестираните собствените средства са в размер на 34 789,25 лв.

Общата цел на проекта беше подобряване на енергийните характеристики и приравняване към съвременните нормативни изисквания за енергийна ефективност на административната сграда на ГДПБЗН-МВР, находяща се в гр. София, ул. „Пиротска“ № 171А.

Специфичните цели са свързани с:
– намаляване на обобщения коефициент на топлопреминаване на фасадните стени, покрива и пода;
– подобряване състоянието на системата за топлоснабдяване и отопление на сградата;
– намаляване на разходите за електрическа енергия от използваните осветителни тела.

Целите на проекта се постигнаха чрез въвеждане на следните енергоспестяващи мерки:
– полагане на топлоизолация на външните фасадни стени, както и топлоизолационна система по страници на прозорци;
– полагане на топлоизолация по под граничещ с неотопляемо пространство – тавани в сутерен;
– полагане на топлоизолация на покрив;
– подмяна на съществуващата абонатна станция с нова напълно автоматизирана система за контрол и управление на топлинните процеси;
– подмяна на съществуващата отоплителна инсталация – хоризонтална и вертикална разводка;
– подмяна на съществуващите чугунени отоплителни тела с нови алуминиеви глидери;
– подмяна на стари луминесцентни осветителни тела и фасадни прожектори с конвенционална пусково-регулираща апаратура.

Изпълнението на гореописаните енергоспестяващи мерки на административната сграда на ГДПБЗН-МВР ще допринесе за постигането на целите на Инвестиционна програма за климата чрез очакваното годишно намаляване на емисиите на СО2 с 93,97 т. и икономия на енергия в размер на 260 651 kWh/г.
След изпълнение на пакета от енергоспестяващи мерки сградата от клас D попадна в клас С от скалата на енергопотреблението.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.