Повишаване на капацитета за защита на критичната инфраструктура

„Повишаване на капацитета за защита на критичната инфраструктура и свързаните с нея обекти“

Продължителност: 36 месеца – 02.10.2017 г. – 02.10.2020 г.
Общ бюджет: 756 749,26 лв., от които:
75% съфинансиране от Фонд“ Вътрешна сигурност“ – 567 561,95 лв.
25% съфинансиране от държавния бюджет – 189 187,31 лв.

С цел повишаване на административния и оперативен капацитет за защита на критичната инфраструктура и свързаните с нея обекти на национално и регионално ниво ще бъде изградена и внедрена интегрирана система за управление (ИСУ), базирана на собствен софтуер. Системата ще позволи събиране и обработване на информация за тези обекти, като същата ще бъде използвана в дейността на ГДПБЗН по осъществяване държавен противопожарен контрол, превантивна дейност и контрол по спазване на изискванията на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

За изграждане и внедряване на ИСУ в ГДПБЗН, РДПБЗН и РСПБЗН се предвижда изпълнение на следните дейности:
1. Доставка на необходимия хардуер и системен софтуер с необходимите за това лицензи за изграждане на интегрирана система за управление (ИСУ):
Доставени са:
– 30 бр. мултифункционални устройства;
– 1 бр. компютърна конфигурация и 1 бр. принтер за работа с класифицирана информация;
-2 бр. преносими компютри със системен софтуер и периферни устройства;
-220 бр. компютърни конфигурации със системен софтуер и периферни устройства;
– хардуерните компоненти за изграждане на комуникационната и сървърна инфраструктура и необходимите лицензи за системен софтуер.

2.Осигуряване на свързаност чрез интернет:
Осигурена е свързаност между обектите на ИСУ – 171 РСПБЗН, 28 РДПБЗН и ГДПБЗН.

3.Обучение на служители за работа със системата:
За обучение на служителите, осъществяващи държавен противопожарен контрол, превантивна дейност и контрол по спазване на изискванията на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), е предвидено провеждането на 28 семинара, в периода януари-юни 2020 г. Същите ще се провеждат на териториален принцип (във всяка РДПБЗН). Обучението ще се провежда от служители на ГДПБЗН, по предварително разработени учебни материали. С цел провеждане на ефективно обучение, са доставени предвидените в проектното предложение 2 бр. видеопроектори с преносими екрани.

4.Дейности по внедряване на системата:
С писмо рег. № 1983р-2761/21.02.2019 г. до директорите на СДПБЗН и РДПБЗН са изпратени указания за работа с ИСУ, в които са описани основните функционалности на системата, необходими за тестовото й внедряване. (въвеждане на обекти, планиране и отчитане на дейности, справки и др.). След провеждане на обучението на служителите ще започне поетапно използване на системата в ГДПБЗН, РДПБЗН и РСПБЗН, до пълното й внедряване.

5.Мерки за публичност и визуализация:
Проведена е откриваща пресконференция за представяне на проекта. Разпространени са рекламни материали (15 бр. външни батерии), брандирани с логото на фонд „Вътрешна сигурност” и флаери, съдържащи информация за проекта.
Предвидено е провеждането на информационен ден в края на проекта, който ще включва финална пресконференция, както и доставката и разпространението на 950 бр. бизнес чанти за лаптоп, брандирани с логото на фонд „Вътрешна сигурност”.
Целевите групи по проекта са служителите от РСПБЗН, РДПБЗН и ГДПБЗН, осъществяващи държавен противопожарен контрол, превантивна дейност и контрол по спазване на изискванията на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

Очаква се постигането на следните резултати:
– Подобрена защита на националната и европейска критична инфраструктура;
– Разработена и внедрена ИСУ за събиране и обработване на информация за определени критични инфраструктури;
– Обучени служители от ГДПБЗН за работа със системата.

Изпълнението на предвидените по проекта дейности, насочени към развиване на възможностите за събиране и обработка на данни за обекти от критичната инфраструктура с цел прилагане на мерки за превенция на пожари, бедствия и други извънредни ситуации ще подобри значително ефективността на управлението на органите за ПБЗН и изпълнението на задачите и дейностите възложени на ГДПБЗН по осъществяване на държавен противопожарен контрол, контрол по спазване на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и превантивна дейност.

Създадените съвременни условия за работа, новодоставените компютърни системи, внедреният нов софтуер ще спомогнат до голяма степен за повишаване ефективността на работа на ГДПБЗН, РДПБЗН и РСПБЗН. Доставеното по проекта оборудване, осигурената свързаност и внедряването на ИСУ ще спомогнат за постигане на повишена ефективност, оптимизиране на осъществяваните контролни и превантивни дейности в работата на ГДПБЗН и намаляване на времето за обмен на информация. Осигуреният софтуер за работа на ИСУ ще допринесе за оптимизиране на процеса на вземането на решения за реагиране в случите на заплаха или възникнало бедствие, както и за подобряване на координацията с органите на изпълнителната власт и управлението на силите и средствата при ограничаване и ликвидиране последствията от пожари, бедствия, извънредни ситуации, катастрофи и кризи свързани със сигурността. Това ще даде положителен и устойчив ефект върху целевата група, обхваната от проекта – служители на ГДПБЗН, РДПБЗН и РСПБЗН, упражняващи държавен противопожарен контрол, превантивна дейност, контрол по спазване изискванията на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), включително подпомагане на координацията на дейностите по установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценката на риска за тях.


 

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.