Повишаване на капацитета за реакция при наводнения

Проект Повишаване капацитета на териториалните структури на ГДПБЗН – МВР за реакция при наводнения” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Общата цел на проект „Повишаване капацитета на териториалните структури на ГДПБЗН – МВР за реакция при наводнения” по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” е обезпечаване изпълнението на дейности за повишаване на капацитета на териториалните структурни звена на ГДПБЗН-МВР за бърза и ефективна реакция и защита при наводнения. Проектът е на стойност 97 334 548,80   лв., от които 85 % от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 15% от национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца. За изпълнение на общата цел са дефинирани следните конкретни цели:

 Доставка на модерно оборудване и техника за териториалните звена на ГДПБЗН-МВР за целите на:

  • Извършване на разузнавателни и спасителни действия в наводнените територии (непосредствено в първите часове след възникване на бедствието);
  • Осигуряване на оперативна защита на пострадалото население и при необходимост – на бърза и безопасна евакуация на всички застрашени населени места (издирване и спасяване по вода, извозване с лодки, т.н.);
  • Осигуряване на помощ на пострадали от наводнения граждани и /или при евакуация от застрашени или залети територии (независимо от сезона) чрез изграждане на лагери за временно настаняване съвместно с усилията на местните органи на самоуправление и институциите имащи отношение към защитата при наводнения;
  • Овладяване на последствията от наводнения и извършване на необходимия брой СНАВР за максимално кратко време (извършване на отводнителни дейности и изпомпване на застояли и опасни води, снабдяване на населението с чиста вода за пиене и хигиенни нужди)
  • Изграждане на превантивни и водозащитни съоръжения, като бързо изграждане на временни диги

Основните дейности за изпълнение на проекта включват доставка на техника и оборудване за реакция и оперативна защита при наводнения, които са разпределени по модули:

1) Модул  за изпомпване с помпи с голям капацитет включващ хидромотрона помпа контейнерен тип, помпа контейнерен тип, моторна помпа за отпадни води, плаваща моторна помпа за отводняване, маркучи с диаметри 25, 52 и75 мм, както и доставка на абразивно устойчиви маркучи с диаметър 25 мм, ключове за съединители, разклонители, спирателни устройства и променители. 

2) Модул за издирване и спасяване по вода включващ надуваеми лодки с извън бордови двигател, колесари за транспорт на надуваемите лодки, надуваеми плотове за евакуация – 12 местни и специално спасително оборудване за лодките.

3) Модул за пречистване на вода включващ пречиствателни станции за питейна вода, с капацитет минимум 2 300 л/час, пречиствателни станции за питейна вода с капацитет миниум 10 л/час; доставка на системи за контрол на качеството на пречистената вода и сгъваеми резервоари за съхраняване на питейна вода.

4) Модул за предотвратяване на наводнения включващ технически средства  за надграждане на диги, като: машина за пълнене на чували с пясък; изграждане на временни диги; стабилизиране на вече съществуващи защитни съоръжения и осигуряване на възможност за отводняване; помпа за изпомпване на отпадни води и помпа за отводняване, платно за укрепване на диги, транспортни средства, тип контейнеровоз, транспортни средства за придвижване на състава на модула и контейнери за съхраняване на оборудването на самия модул.

5) Модул за временно настаняване на пострадали при наводнения (контейнери за изграждане на временни селища, включващи контейнери за раздаване на храна, жилищни контейнери за временно настаняване, санитарно-битови контейнери, хладилни контейнери, жилищни контейнери за настаняване на оперативните служители (спасителни екипи).

6) Модул за изграждане на временни селища – палатков тип, включващ: палатки от сглобяема конструкция за временно настаняване на хора, палатки с капацитет за повече от 20 човека, палатки с капацитет за повече от 60 човека, битово и санитарно оборудване.

За всички модули са предвидени комуникационни средства, съоръжения, захранващи блокове осигуряващи мобилност и автономност (на комуникационното оборудване и на модулите), както и контейнери за съхраняване на оборудването на самия модул. За оперативния състав обслужващ модули 1 до 4 е предвидено специално работно облекло за работа в плитки води и за работа с лодки при наводнения.

В рамките на гореспоменатите модули бяха доставени:

–  Верижни багери – среден клас – 6 броя;

– Надуваеми лодки с извън бордови двигател – 36 бр.;

– Колесари за транспорт на надуваеми  лодки – 36 бр.;

– Специално спасително оборудване за лодки – 36 бр.;

– Надуваеми плотове за евакуация 12 местни – 30 бр.;

– Специално работно облекло за работа с лодки при наводнения – 80 бр.

– Електрогенератора за трифазен променлив ток 400 V – 50 Hz – 6 бр.;

– Кабелни системи за ел. захранване – 6 бр.;

– Контейнери за раздаване на храна – 8 бр.;

– Жилищни контейнери за временно настаняване – 200 бр.;

– Санитарно-битови контейнери – 16 бр.;

– Жилищни контейнери за настаняване служители на ГДПБЗН – 30 бр.

– Системи за контрол на качеството на пречистената вода – 2 бр.;

 – Сгъваеми резервоари за съхраняване на питейна вода – 40 бр.

– Мобилен Команден Пункт (МКП) – командно-щабен автомобил с фургон с комуникационно оборудване – 3 бр.;

– Маркучи (шлангове) с диаметър Ø 25 mm – 3000 бр.;

– Абразивно устойчиви маркучи (шлангове) – с диаметър Ø 25 mm” – 4000;

– Маркучи (шлангове) с диаметър Ø 52 mm – 2000 бр.;

– Маркучи (шлангове) с диаметър Ø 75 mm – 2000 бр.;

– Ключове за съединители, разклонители, спирателни устройства и променители – 1 бр.;

–  Модули за изграждане на временни диги – 1200 бр.;

– Платно за укрепване на диги – 6000 бр. ;

– ТЕТРА терминали-780 бр.

– Челни товарачи – среден клас – 6 бр.;

– Специален автомобил със сменяеми контейнери и прикачен кран – 32 бр.;

– Осветителни системи – мачтов тип с автономно захранване – 38 бр.

– Многоцелеви високопроходими транспортни средства за реакция при наводнения – UTV – 70  бр.;

– Моторни помпи за отпадни води- 30 бр.;

– Плаващи моторни помпи за отводняване – 30 бр.

– Хидромотори помпи контейнерен тип – 12 бр.

– Моторни помпи контейнерен тип (возими моторни помпи) – 6 бр. 

– Палатки от сглобяема конструкция за временно настаняване на хора, всяка с капацитет от 6 до 8 човека – 200 бр.

– Палатки с капацитет за повече от 20 човека – 8 бр.

– Палатки с капацитет за повече от 60 човека – 4 бр.

– Специално работно облекло за работа в плитки води – 320 бр.

– Телескопични повдигачи – 6 бр.

– Специален автомобил със сменяеми контейнери и прикачен кран – 32 бр. 

При определянето на вида и количеството на модулите се предвижда максимална защитеност на територията на страната от наводнения, като са взети и предвид потенциалните природни и техногенни рискове и характерни особености за съответния район (наличие на  заливни зони, активни свлачищни процеси, общо състояние на хидротехническите съоръжения).

Чрез реализацията на гореспоменатите модули бе осигурено пълно покритие на всички териториални звена на ГДПБЗН. Техническото им обезпечаване беше разпределено в шестте географски района, а именно: Югоизточен, Южен централен, Югозападен, Североизточен, Северен централен и Северозападен. При оборудването на модулите с технически средства и оперативен състав са взети предвид изискванията на Общностния механизъм за гражданска защита на ЕС за самостоятелност, независимост и оперативна съвместимост. т.е., ще бъдат осигурени възможности за съвместни и координирани действия в международна среда с оперативните екипи на всяка една от европейските държави страни-членки на Механизма. В допълнение, бе изпълнено и условието поставяно към всяка една страна членка на Механизма за осигуряване на такъв тип модули.

Техническото обезпечаване и модернизация на оборудването на териториалните структури на ГДПБЗН допринесе за подобряване на възможностите за осигуряване на оперативната защита при наводнения на населението, бърза и ефективна реакция на спасителните екипи, както и овладяване на последиците в оптимална степен – провеждане на възможно по-голям брой СНАВР /Спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи/ за максимално кратко време. По този начин ще беше повишена ефикасността на дейността на териториалните звена на ГДПБНЗ и се осигури надеждна защита на живота и имуществото на гражданите при мащабни наводнения възникнали на територията на Р България. Модулите повишат готовността ни за посрещане на предизвикателствата на природата не само на национално ниво, но и възможностите ни да изразим солидарността си към други пострадали от бедствия държави-членки на ЕС и НАТО или трети страни.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.