Повишаване на оперативния капацитет на България и Турция при горски пожари

Проект № CB005.1.11.005 „Повишаване на оперативния капацитет при горски пожари и подобряване превенцията от бедствия” по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Турция“ 2014 – 2020 г.

Водещ партньор: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР        

Партньор: Община Одрин, Турция

Продължителност: 21.03.2017 – 20.03.2019

Общ бюджет: 581 955.11 €

Дейности и резултати по проекта:        

Както е известно, горските пожари рядко са ограничени до територията на един район или регион и предизвикват сериозни екологични, социални и икономически проблеми. Постоянната промяна на климата и глобалното затопляне, както и човешките дейности увеличават риска от горски пожари, което от своя страна води до намаляване на залесяването и увеличаване на замърсяването на околната среда. Това постави въпроса пред противопожарните служби в трансграничния регион как да се отговори на нуждите за по-добър обмен на информация за възможните рискове, за транснационалната намеса и помощ и за общите дейности за превенция. За целта в рамките на проекта бяха планирани някои превантивни дейности. Обучителната дейност в областта на превенцията и смекчаване на последствията беше насочена към младите хора в трансграничния регион. Тази целева група е най-подходяща за изграждане на устойчиво разбиране на проблемите с горските пожари и други мерки за предотвратяване на бедствия и най-добра реакция. Разработихме Ръководство за пожарна безопасност с общи методи за подготовка на младежите за правилна реакция в случай на различно бедствие. Ръководството включва мерки за превенция, дейности за самоспасяване и основни дейности за смекчаване и ограничаване на последиците от всички видове бедствия, които могат да се случат в трансграничния район. В резултат на това 200 деца от двете страни преминаха обучение за повишаване на способностите им за самозащита, превенция и реакция при горски пожари и други бедствия.

От друга страна новото доставено оборудване в рамките на проекта (три превозни средства за горски пожари, 36 бр. Лична техника за горски пожари и едно противопожарно превозно средство) осигури по-бърз и ефективен подход при гасене на горските пожари в трансграничния район.

Резултатите от този проект са насочени към засилване на трансграничното сътрудничество между Главна дирекция „Пожарна безопасност и гражданска защита“ и Община Одрин в областта на горските пожари. Партньорите постигнаха две основни цели. Първият беше да се повиши готовността за превенция сред младите хора в трансграничния регион чрез използване на общи методи срещу горски пожари.

Втората цел беше да се подобри готовността на отговорните институции в трансграничния регион за реакция в случай на горски пожари и бързо ограничаване / смекчаване на щетите, така че да се засегне по-малко територия и да се причинят по-малко вреди. Дейностите по проекта повишиха пожарната безопасност на региона и привлякоха нови инвеститори в трансграничния регион.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.