Повишаване на специализираните знания и умения на служители от ГДПБЗН

Проект „Повишаване на специализираните знания и умения на служителите от ГДПБЗН, осъществяващи държавен противопожарен контрол, превантивна дейност и контрол по спазване на Закона за защита при бедствия“, финансиран по  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“
Начало и край – 13.07.2018 г. – 31.12.2018 г.
Общ бюджет – 55 098,58 лв., от които от ЕС – 46 833,79 лв. (85%) и от държавния бюджет (национално съфинансиране 15%)) – 8 264,79 лв.
Сключени са 2 договора с избрани изпълнители след проведена открита процедура по ЗОП с предмет: „Логистични услуги във връзка с провеждане на семинари за предаване на опит и добре практики от служители на ГДПБЗН, осъществяващи ДПК, превантивна дейност и контрол по спазване на ЗЗБ и доставка на рекламни материали по следните обособени позиции:
ОП 1- „Осигуряване на нощувки, кетъринг, наем на зали и техника, кафе-паузи“
ОП 2- „Доставка на рекламни материали“
Договорите са изпълнени.

Дейност Описание на изпълнението за периода на отчитане Постигнати резултати за периода на отчитане Постигнати резултати с натрупване
Дейност 1 Предаване на опит и добри практики от служители на ГДПБЗН на служители от РДПБЗН и РСПБЗН, осъществяващи ДПК. Проведени са 8 двудневни семинара, по време на които служители на ГДПБЗН са предали опит и добри практики на служители от РДПБЗН и РСПБЗН, осъществяващи ДПК. 701 служителя от РДПБЗН и РСПБЗН, осъществяващи ДПК, на които е предаден опит и добри практики. 701 служителя от РДПБЗН и РСПБЗН, осъществяващи ДПК, на които е предаден опит и добри практики.
Дейност 2 Предаване на опит и добри практики от служители на ГДПБЗН на служители от РДПБЗН и РСПБЗН, осъществяващи превантивна дейност и контрол по спазване на ЗЗБ. Проведени са 8 семинара, по време на които служители на ГДПБЗН са предали опит и добри практики на служители от РДПБЗН и РСПБЗН, осъществяващи превантивна дейност и контрол по спазване на ЗЗБ. 309 служителя от РДПБЗН и РСПБЗН, осъществяващи превантивна дейност и контрол по спазване на ЗЗБ, на които е предаден опит и добри практики. 309 служителя от РДПБЗН и РСПБЗН, осъществяващи превантивна дейност и контрол по спазване на ЗЗБ, на които е предаден опит и добри практики.

Проектът е изпълнен в съответствие с принципа – насърчаване на равенството между мъжете и жените и недопускане на дискриминация, предвид на това, че по време на същия е предаден опит и добри практики на всички служители от териториалните структури на ГДПБЗН, осъществяващи ДПК, ПД и контрол по спазване на ЗЗБ, независимо от техните пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация, предвид потребностите на различните целеви групи, изложени на риск от такава дискриминация. Спазен е принципа за осигуряване на достъпност за хората с увреждания.
С провеждането на тези обучения е спазен принципа за устойчиво развитие –реализирането на поставените цели води до укрепване и повишаване на капацитета на служителите на регионално ниво, което от своя страна спомага за повишаване на капацитета на ГДПБЗН при изпълнение на дейностите по осигуряване на пожарната  безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Всичко това благоприятства за намаляване на предпоставките за възникване на произшествия, водещи до негативни последици за околната среда.


Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.