Приключи проект „Повишаване на капацитета за защита на критичната инфраструктура и свързаните с нея обекти“

Наименование на процедурата: “Развиване на способностите за събиране и обработка на данни и информационна защита на стратегическите обекти, част от критичната инфраструктура, превенция и противодействие на деструктивни въздействия върху комуникационните и информационни системи, обработващи класифицирана информация, доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението“

Код на процедурата: BG65ISNP001-6.006

Наименование на проекта: „Повишаване на капацитета за защита на критичната инфраструктура и свързаните с нея обекти“

Бенефициент: Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР

Дата на стартиране: 02.10.2017 г.            Дата на приключване: 02.10.2021 г.

Бюджет на проекта: 756 749,26 лв.

Кратко описание:

С цел повишаване на административния и оперативен капацитет за защита на критичната инфраструктура и свързаните с нея обекти на национално и регионално ниво в рамките на проект „Повишаване на капацитета за защита на критичната инфраструктура и свързаните с нея обекти“, финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“ беше изградена и внедрена интегрирана система за управление (ИСУ – ПБЗН), базирана на собствен софтуер. ИСУ-ПБЗН представлява съвкупност от компютърни конфигурации и сървър, свързани посредством интернет и използващи уеб базиран софтуер (собствена разработка), чрез които е създадена база данни с информация за критичната инфраструктура и свързаните с нея обекти на национално и регионално ниво. Базата данни се генерира при осъществяването на дейности по осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации при условията и по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
За изграждане на интегрираната система за управление беше доставен и необходимия за работата ѝ хардуер и системен софтуер, както следва:

-компютърни конфигурации със системен софтуер и периферни устройства – 220 бр.;

-компютърна конфигурация за работа с класифицирана информация – 1 бр.;

-мултифункционални устройства (принтер, скенер и копир в едно) – 30 бр.;

-комуникационнa и сървърна инфраструктура с необходимия системен софтуер.

В рамките на проекта беше осигурена свързаност между обектите на интегрираната система за управление – 171 РСПБЗН, 28 РДПБЗН и ГДПБЗН, като по този начин се осигури достъп до разработения софтуер за събиране и обработване на информацията за определена критична инфраструктура и свързаните с нея обекти.
Целевите групи по проекта бяха служителите от РСПБЗН, РДПБЗН и ГДПБЗН, осъществяващи държавен противопожарен контрол, превантивна дейност и контрол по спазване на изискванията на ЗЗБ.
За обучение на служителите, осъществяващи държавен противопожарен контрол, превантивна дейност и контрол по спазване на изискванията на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), бяха проведени семинари на териториален принцип, във всяка една от 28 -те РДПБЗН. Обучението се проведе от служители на ГДПБЗН-МВР, по предварително разработени учебни материали. В рамките на горепосочените семинари бяха обучени 751 бр. служители за работа с ИСУ-ПБЗН. За провеждането на ефективно обучение беше доставено следното оборудване: преносими компютри – 2 бр., видео проектори – 2 бр. и преносими екрани – 2 бр.
С цел реализиране на дейност „Мерки за публичност и визуализация“ по проекта беше проведена откриваща пресконференция за представяне на проекта, както и бяха изработени рекламни материали с логото на Фонд „Вътрешна сигурност“ и бе брандирано цялото новодоставено оборудване.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.