Проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради на ГДПБЗН

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
Наименование на процедурата:  BG16RFOP001-1.001-039 ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ” и

Приоритетна ос 2: „Подкрепа на енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“
Наименование на процедурата: BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ“

Период на оперативната програма 2014-2020 г. Период на допустимост на разходите 01 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г.

Изпълнени 24 партньорски проекта насочени към внедряване на мерки за енергийна ефективност и частичен ремонт, както следва:
Административни сгради на РСПБЗН-Поморие, РСПБЗН-Мездра, РСПБЗН-Крумовград, РСПБЗН-Троян, РСПБЗН-Пещера, РСПБЗН-Ивайловград, РСПБЗН-Благоевград, РСПБЗН-Севлиево, РДПБЗН-Благоевград, РСПБЗН-Сандански, РСПБЗН-Златоград, РСПБЗН-Девин, РСПБЗН-Тутракан, РСПБЗН-Нова Загора, РСПБЗН-Нови пазар, РСПБЗН-Петрич, РСПБЗН-Белоградчик, РСПБЗН-Провадия, РСПБЗН-Добрич, РСПБЗН-Попово, РСПБЗН-Червен бряг, РСПБЗН-Козлодуй, РСПБЗН-Разлог и РСПБЗН-Ботевград.

Стойност на изпълнените проекти: 11 281 030 лв.

В процес на изпълнение са следните административни сгради на РСПБЗН-Берковица, РСПБЗН-Генерал Тошево, РСПБЗН-Никопол, РСПБЗН-Перник, РСПБЗН-Самоков, РСПБЗН-Малко Търново, РСПБЗН-Бургас.


Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.