Проект за подобряване на обучението на пожарникари за работа с младежи

Проект „Как службите за безопасност работят с училищата” по програма „Учене през целият живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”

Секторна програма „Леонардо да Винчи“ поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на СЕ, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна.

Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощрят иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.

Цели:
– Да подкрепят участниците в обучителните дейности за усвовяване на знания, умения и квалификации в посока личностно развитие;
– Да насърчава повишаване на качеството и иновативността в системите, институциите и практиките за професионално образование и обучение;
– Да повишава атрактивността на професионалното образование и обучение и да насърчава мобилността на работодатели и работещи.

Оперативни цели:
– Да подобри качеството и да повиши мобилността на лица в началното и продължаващото професионално обучение, с което работните места в предприятията да нараснат с поне 80 000 до края на Програмата „Учене през целия живот“;
– Да увеличи качеството и обема на сътрудничество между институциите и организациите , предоставящи възможности за обучение, и предприятията, социалните партньори и съответните органи в цяла Европа;
– Да подпомага развитието на иновативни практики в сферата на професионалното образование и обучение и пренасянето им от страните участнички към други страни;
– Да подобри прозрачността и признаването на квалификациите и компетенциите, включително и тези, придобити чрез неформално и извън-формално обучение;
– Да насърчава изучаването на чужди езици;
– Да подпомага развитието на иновативни пособия, услуги, методологии и практики за учене през целия живот, базирани на информационните и комуникационни технологии.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ активно работи по обучение на доброволни формирования, които да помагат в случаи на пожар и други кризисни ситуации. Част от това обучение включва обучение на младежи членове на Младежки противопожарни отряди „Млад огнеборец“, като на територията на страната има създадени 864 отряда. Поради недостатъчния опит служителите от ПБЗН срещат трудности при извършване на това обучение. На първо място, това е начина на обучение на самите пожарникари, които трябва да бъдат и добри педагози. Другият проблем е методологията, по която трябва да се извършва самото обучение, с оглед на това, че младежите трябва да се обучават практически и теоретически. Затова е необходим обмен на опит с други страни. Поради тези причини през 2012 г. бе разработен проект „Как службите за безопасност работят с училищата” по Секторна програма „Леонардо да Винчи“.

С оглед важността на избора на система за работа с младежите и приложимостта й в България, за партньор по проекта бе избрана Пожарната служба на град Зул – главна служба за област Хилдбургхаузен в район Тюрингия. Нейната компетенция включва пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност в област Хилдбургхаузен. Ситемата за обучение на доброволци и младежи в Германия е една от водещите в Европа.
Беше подписан договор за отпускане на финансова подкрепа за проект за мобилност по секторна програма „Леонардо да Винчи”, програма „Учене през целият живот”. Проектът е на тема  и беше одобрен за финансиране от Центъра за развитие на човешките ресурси.
Основната цел на проекта е български пожарникари да бъдат запознати с начина на обучение на обучители и методолгията на преподаване в Германия. Друга тема, която бе разгледана е как се осъществява взаимодействието между училищата и службите за безопасност.
Осъществена бе мобилност на десет представители на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в гр. Зул, Германия в изпълнение на проекта. На място участниците са се запознали със структурата и организацията на работа на Районната служба в град Зул. Посетен беше центъра, осигуряващ пожарната безопасност на тунелите и най-дългия тунел в Германия (7880 м.).
В рамките на мобилността са били посетени училище за подготовка на пожарникари в гр. Бед Костриц – област Тюрингия, сградата на доброволната пожарна служба, в която се подготвят децата в гр. Зул с много добра материална база и училище Зиинерсхаузен, в което се извършва обучение на обучители за децата.
В резултат от изпълнението на проекта бе обменен опит с представители на пожарната служба на Зул, Германия и бяха определени мерки за подобряване на обучението на пожарникари за работа с младежи у нас. Крайните ползватели придобиха знания и умения в тази сфера,  коите ще бъдат използвани в практическата им работа. Предстои разработването на методика за работа с младежите, като по този начин ще бъдат въведени добрите практики за съвместна работа с училищата за по-тясно сътрудничество с тях в тази сфера.

Постигането на целта на проекта ще подобри една от основните дейности на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, а именно превантивната и косвено ще доведе до повишаване нивото на сигурност на населението.


Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.