Проект на България и Турция за реакция при наводнения

ПРОЕКТ „ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ПОДГОТОВКАТА И РЕАКЦИЯТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ“

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз, чрез Програмата за ТГС България – Турция 2014-2020 г.

Водещ партньор: Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации-Одрин, Република Турция

Партньор:Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР

Бюджет: 589 017,24 евро, от които 500 664,65 евро финансиране от Европейския съюз, 88 352,59 евро национално съфинансиране. За ГДПБЗН – 260 509,25 евро от които 221 432,61 евро финансиране от Европейския съюз и 39 076,39 евро национално съфинансиране.

Целта на проекта е да се ограничат щетите причинявани от наводненията в транс-граничния район, чрез изграждане на капацитет за бърза реакция и закупуване на съвременна техника за издирване и спасяване.

Дейностите по проекта включват:

Разработване на програма за обученията за спасяване и управление при наводнения

Програмата е разработена в две части – за командния състав  и за оперативния състав и ще се използва при провеждането на съвместни обучения.

Доставка на оборудване за РДПБЗН-Хасково

Доставени са 100 мобилни бариери против наводнения; 5 водолазни костюма; 1 пикап за транспорт и инсталиране на мобилните бариери.

Доставка на система за въздушно наблюдение, която включва – микробус, 2 мултикоптера, 1 самолет

Разработване на Стандартна оперативна процедура

За да се гарантира своевременните и координирани действия на двата партньора при възникване на наводнения, се разработи процедура която да се използва при оказване на съдействие между спасителните екипи от двете страни на границата. Това осигурява своевременното разполагане на спасителните екипи в случай на съвместни действия н трансграничния район.                             

Обучения за управленския и оперативния състав

С цел проверка на подготвените документи и за да се подобри съвместното управлението на риска, спасителните екипи за реакция при наводнения, ще се проведат 2 съвместни обучения, като се използва разработената тренировъчна програма за теоретичната част. За практическата част на обучението ще се използва закупеното оборудване за издирване и спасяване.

Съвместна полева демонстрация

За да се провери ефективността на разработената процедура и придобитият нов капацитет на служителите, ще се проведе демонстрация с участието на двамата партньори. Обученият управленски и оперативен състав ще вземе участие в демонстрацията, като използва новите методи за ограничаване на щетите от наводнения и закупеното оборудване.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.