Проект D-EMERSYS

D-EMERSYS: „Сили за бърза намеса при химически, биологически, радиационни и ядрени (ХБРЯ) извънредни ситуации по р. Дунав“

Номер на проекта: 15.3.1.052
Финансов инструмент: Програма Interreg V-A Румъния-България
Приоритетна ос 3: Сигурен регион
Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в граничната зона
Водещ бенефициент/Партньор № 1: Национален институт за физика на материалите, Румъния
Партньор 2: Генерален инспекторат за извънредни ситуации – МВР, Румъния
Партньор 3: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, Р България
Продължителност: 23 месеца (30.12.2016 г. – 29.11.2018 г.)

Главна цел на проекта: Изграждане на съвместна структура от органи в трансграничната зона, имащи задължения при извънредни ситуации, за съвместна бърза намеса при химически, биологически, радиационни и ядрени (ХБРЯ) извънредни ситуации

Резултати:
1. Нови технически възможности:

Модул за намеса по земя – 4 мобилни специализирани платформи, снабдени с оборудване за ликвидиране на химически, биологически, радиационни и ядрени извънредни ситуации
Модул за намеса по вода – 3 лодки с ХБРЯ оборудване (ГИИС-МВР, Румъния)

2. Инструменти за съвместни оперативни дейности:
– Планове за съвместна намеса на територията на трансграничната зона;
– Организиране и провеждане на съвместно учение в района на гр. Видин, Р България и гр. Калафат, Р Румъния;
– Разработване на Наръчник за химически, биологически, радиационни и ядрени извънредни ситуации;
– Успешно обучени 206 човека от оперативния персонал на ГДПБЗН-МВР и ГИИС, Румъния

3. Бюджет на проекта: 5 995 156,46 евро
Национален институт за физика на материалите: 633 138,00 евро
ГИИС-МВР: 3 103 029,80 евро
ГДПБЗН-МВР: 2 220 069,70 евро


 

 

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.