Проект DAMSAFE

Проект DAMSAFE

 • Обща информация

През 2007 г. е приета Директива на Европейския парламент и Съвета на ЕС, която регулира оценката и управлението на риска от наводнения. България като държава-членка на ЕС се задължава да извършва такава предварителна оценка, като целта е създаването на рамка от мерки за намаляване на риска от вреди от наводнения.

До момента се осъществява идентификация на потенциално опасни обекти (ПОО) на територията на Р България единствено по „Наръчник за оценка на риска и съществените изисквания към обема и съдържанието на експертизите на потенциално опасни обекти”.

С цел разработване на методиката, по която да се извършват всички дейности по изпълнение на Директивата, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР, в ролята си на пряко отговорна институция в областта на защитата от наводнения разработи проект DAMSAFE. Това е проект в сферата на превенцията от наводнения и се реализиран по Финансовия инструмент за гражданска защита на ЕС. Пълното му наименование е „Подобряване на превенцията и осъзнаването на опасността от наводнения чрез разработване на стандартизиран подход за оценка и управление на риска от малките язовири, базиран на европейски добри практики и обмяна на опит”

Координиращ (водещ) бенефициент по проекта е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР, като пълноправни партньори са организации на национално ниво от България, Австрия и Германия:

 • Walde+Corbe Consluting Engineers, Германия;
 • Технически университет Виена, Австрия;
 • Департамент за управление на водите на Федералното правителство на област Щирия, Австрия;
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия, София;
 • Геолого-географският факултет на Софийския университет;
 • Напоителни системи ЕАД;
 • Националния институт по метеорология и хидрология на БАН.

Продължителността на проекта е 24 месеца, като изпълнението стартира на 01 март 2011 г. и финализира на 28 февруари 2013 г.

 • Цели

Този проект включващ участието на партньори на национално и международно ниво с различни възможности и компетенции представлява възможност за обмен на опит и извличане на поуки в областта на предотвратяването на наводненията и управлението на водните ресурси. Той ще положи основите за подобряване на подходите за предотвратяването на наводнения, насочени към защита на населението, околната среда и инфраструктурните съоръжения на малките язовири.

Реализирането на проекта ще направи възможно идентифицирането на потенциално опасни водоеми в критично състояние, ще разработи критерии и указания за преценка на риска и щетите от катастрофални наводнения и ще предложи възможности за намаляване на риска в следствие нарушени функции на потенциално опасни съоръжения.

Проектът е в сферата на превенцията и общата му цел е подобряване на превенцията от наводнения и сигурността на гражданите в засегнатите населени места и на инфраструктурни обекти, посредством оценка на вероятността от катастрофално разливане. С неговото реализиране ще се създаде основа за един оптимизиран план за постепенно подобряване на състоянието на потенциално опасни водностопански обекти.

Специфичните му цели са:

 • да се направи оценка на малките язовири по отношение риска от наводнения застрашаващи населените места;
 • да се проучи и оцени ефективността на съществуващите малки язовири като ретензионни басейни (за задържане на евентуална висока вълна);
 • да се разработи Наръчник за оценка и управление на риска от наводнение при наличие на малки язовири, с цел бъдещото му прилагане в други водосборни области
 • Дейности

С цел разработката на стандартизиран метод за проучване и оценка на сигурността на малките язовири, проектът предвижда разработка и определяне на необходимите етапи и критерии, въз основа на примерно проучване на водоемите в избрана за целта пилотна област – Плевен.

Разработката ще бъде направена, прилагайки съвременните технически стандарти, залегнали в нормативните документи за проектиране и оразмеряване на водоемите и на практическия опит в Австрия и Германия и ще се концентрира върху адаптирането на този опит и съответните нормативни документи към българските условия.

Предвижданите дейности по проекта са както следва:

 • оценка и анализ на техническото състояние на малките язовири и хидроинженерните съоръжения в пилотната област Плевен;
 • извършване на геодезични измервания, геоложки изследвания и изработване на дигитален модел на терена;
 • разработване на концепция за анализ на сигурността на малките язовирни стени, основан на теорията на риска;
 • извършване на хидроложко проучване на избраните басейни и техните водосбори;
 • разработване на картна на риска чрез извършване на софтуерно хидравлично моделиране на потенциалните рискове;
 • разработване на концепция за оценяване на възможностите за ползване на съществуващи малки язовири като ретензионни басейни;
 • разработване на Наръчник за оценка и управление на риска от наводнение при наличие на малки язовири.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.