Проект EMERSYS

Проект EMERSYS „Към една интегрирана система за съвместно трансгранично откриване и хармонизирани процедури за бързо реагиране на химични, биологични, радиологични и ядрени аварии” в рамките на Втората покана за набиране на проектни предложения по програмата, Приоритетна ос 2: Околна среда – Устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и насърчаване на ефективното управление на риска в трансграничния район.

Водещ партньор по проекта е Националния институт за ядрена физика и инженерство, Румъния.

Партньорите са:
1. Генералния инспекторат за извънредни ситуации към Министерството на вътрешните работи на Румъния;
2. ГДПБЗН – МВР;
3. Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН.

Общата стойност на проекта е 5 979 251 евро. Бюджетът на ГДПБЗН – МВР е 2 171 105  евро. 84,82% се финансират от ЕФРР на ЕС, 13% се финансират от МРРБ, собственият принос от 2,18%, възлизащ на 49 946,29 евро следва да бъде осигурен от бюджета на МВР.
Проектът е стартирал на 06.07.2013 г.  Продължителността на проекта е 29 месеца.

Целите на проекта са свързани с осигуряване на органите на властта от трансграничния регион със средства за изпълнение на стратегиите и законодателството на Общността, двустранни конвенции за аварийна готовност, планиране и намеса в случай на химични, биологични, радиологични и ядрени (CBRN) аварии.

В процеса на изпълнение на проекта  бяха сключени  договори за доставка на:
– оборудване за химическа и биологическа детекция за CBRN екипите за намеса;
– оборудване за радиологично откриване, мобилен пост за CBRN откриване и единици за обеззаразяване;
– работни станции (компютри) и софтуерни пакети за оценка на риска и последствията от големи промишлени аварии, свързани с опасни вещества.

Доставеното оборудване за биологично, химично и радиационно разузнаване и реагиране е на обща стойност 2 035920 евро и включва:
1. Преносим био комплект, тип IMASStm
2. Преносим електрохимичен прибор, тип X-am 5000
3. Преносима система за откриване на летливи органични вещества, тип MiniRAE 3000
4. Преносима спектрометрична система за химически измервания, тип RAID M 100
5. Преносим многоканален детектор, тип AMP-07
6. Преносим радиометричен комплект, тип RAB-M
7. Защитни облекла:
– изолиращ костюм, тип CPS 7900;
– защитно облекло, тип      SARATOGA;
– въздушно-дихателен апарат, тип PSS 5000
8. Комуникационна платформа за обмяна на данни от измервания ARGUS 3-PC
9. Ленд-маркери
10. Ремарке за деконтаминация
11. Софтуер за оценка на ефектите при химически аварии на регионално ниво PHAST/DNV GL Software Norway

Проведено е двуседмично обучение за работа с получената апаратура от фирмата доставчик. В обучението участваха общо 20 служители на ГДПБЗН и съответните регионални дирекции – Видин, Враца, Монтана, В. Търново, Плевен, Русе, Силистра и Добрич.
Изпълняваните дейности по проекта са свързани с  изграждане на CBRN технически възможности за откриване, оценка, прогнозиране, чрез инсталирането на техника и софтуер, разработване на методологически насоки; обучение на CBRN персонал; интегриране на националната система за ранно предупреждение; обща платформа за двустранен обмен на CBRN данни; хармонизиране на националните планове за извънредни ситуации; обществена информираност за CBRN въпроси.


Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.