Проект ISR

“ИНВЕСТИЦИИ ЗА БЕЗОПАСЕН РЕГИОН: ОКРЪГ ГЮРГЕВО И ОБЛАСТ РУСЕ“ (ISR)

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР в качеството си на бенефициент 2 от 30 март 2017 година изпълнява проект „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе“ (ISR), e-MS код ROBG-135 в партньорство с Окръжен съвет Гюргево.
Проектът е финансиран по Програмата INTERREG V-A Румъняи – България 2014 – 2020 чрез Европейският фонд за регионално развитие.
Общата допустима стойност на проекта е 5 843 603,20 евро, от които:
5 059 800,84 евро – от Европейският фонд за регионално развитие, представляващи 85%
758 970,14 евро – съфинансиране от националните бюджети на България и Румъния, представляващи 15%;

Основни цели по проекта:
– Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион;
– Повишаване на ефикастността на действията при извънредни ситуации на отговорните за това власти в Еврорегиона Русе – Гюргево до края на проекта;
– Модернизация на съществуващите пожарни и аварийно-спасителни служби и оборудването на спасителните екипи, работещи в еврорегиона Русе-Гюргево;
– Изпъленение на две строителни инвестиции и доставка на ново оборудване: за проучване и оценка на рисковете, за спасителни операции при неблагоприятни условия (от височини, в случай на свлачища и затискане под развалини, както и при специфични рискови случаи – Seveso).

Към настоящия момент има реализирани шест работни посещения за обмена на добри практики и курсове за усъвършенстване в окръзите: Мехединци, Долж и Констанца, Румъния и областите: Велико Търново, Враца и Добрич, България.
Продължава ремонта и реконструкцията на сградите на Първа РСПБЗН-Русе, заедно със всички законоустановени съпътстващи дейности – оценка на инвестициониия проект, строителен надзор, обзавеждане, доставка на компютърна техника и офис оборудване.
От Румънска страна се предвижда строителство на гараж за пожарни автомобили, пункт за периодична техническа проверка, работилница за техническо обслужване и ремонт, оборудван полигон за симулиране на реални полеви условия за обучение на служители и парамедици, съблекални, стаи за почивка, административни помещения и др. Водещият бенефициент ще извърши следните доставки:
– Подвижна работилница за поддръжка и ремонт за пожарни автомобили;
– Пожарни автомобили / оборудване (за проучване и оценка на рисковете, за спасяване от враждебна среда – от височина, при свлачища, при затрупване от руини, и при други специфични произшествия).

Целеви групи: Гражданите на региона Гюргево – Русе, екипите за пожарна и аварийна безопасност в пограничния регион Русе-Гюргево, деца, медии и др.


Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.