Проект JAMES

“Съвместни действия за управление на извънредни ситуации в случай на хидрометеорологичните събития и инцидентни водни замърсявания” (JAMES)

Водещ партньор:                              Окръжен съвет Гюргево
Брой на партньори:                          2
Местоположение на проекта:           Окръг Гюргево/Област Русе
Обща сума:                                       5.973.419,90
Общо допустима стойност:              5.973.419,90
Общо заявено финансиране              5.843.200,46
(ERDF and state budget)

Цели на проекта:
Създаване на ефективна система за мониторинг и известяване в случай на бедствие (MASD) в трансграничната зона Гюргево-Русе. Тази система ще създаде серия карти за риска от наводнения, на база данни от (ГИС) и развитието на потенциалните рискови фактори (прогнозиране), и ефикасна система за оповестяване  чрез придобиването и използването на сирени.
– По-добри способности за спасяване и намеса чрез придобиване на специфични съоръжения (лодки, превозни средства)
– Осигуряване, лесен достъп до информация в реално време и актуализации за всички участващи органи, както и за широката общественост чрез двуезичен уеб портал.
– Разработване на съвместни дейности за информация и обучение в областта на ефективното управление на извънредни ситуации
– Дейности по проекта

Основните дейности по проекта са: доставка на оборудване за създаване MASD, придобиване на софтуер за прилагане и развитие за MASD, монтаж на оповестителни и комуникационни компоненти на MASD, възлагане на обществени поръчки на специфичните съоръжения и стоки, съвместни дейности, информация и публичност

Резултати от проекта
1.Закупуване на „снегопроходима” машина от типа „Ратрак” с монтирана пътническа кабина – 2 бр. – Ще бъде използвана за евакуация на хора при тежки зимни условия, транспорт на родилки, болни на хемодиализа, както и за доставка на хранителни продукти в блокирани населени места.
2.Закупуване на “Четири сезона” верижна машина, способна да преодолява заблатени и други труднодостъпни терени. – Целта е чрез нея в случай на наводнения или предстоящи такива, да бъдат достигнати диги на реки, за да бъдат тампонирани, както и за евакуация на хора.
3.Речен катер с 5 комплекта водолазно оборудване – необходим в случаите на петролни разливи по р. Дунав и в случаите на издирване на удавници. (Към момента ОУ „ПБЗН” – Русе разполага с нови неупотребявани водолазни костюми, както и няколко моторни лодки. В случай на необходимост от по-големи плавателни съдове може да бъдат използвани наличните в РГС – Русе, както и такива от БРП или ИАППД).
4.Сървъри, ракове, рутери и архивиращи системи –Идеята за тяхното закупуване е да осигурят хардуерната платформа, върху която да бъде изградена информационна система от най-ново поколение, описана по-долу (в проекта като параметри са посочени такива, които към момента са морално остарели поради това, че същият е подготвян през лятото на 2009г.- към датата на реализиране ще бъдат закупени осъвременени такива).
5.ArcGIS – Географска Информационна Система (ГИС) – чрез нея, ще бъде подпомагано вземането на решения при крупни производствени аварии, жп катастрофи, прекъснати газопроводи, водопроводи, електропроводи, прекъснати пътни артерии, ще бъдат визуализирани потенциалните заливни зони и т.н. Целта е намиране на обходни маршрути, правилна преценка за евакуация на населението, визуализиране на далекопроводната, водопроводната, газопроводната мрежа и достъпа до нея в случай на авария.
6.Интегриране на СНАВР (Спасителни и неотложно аварийно- възстановителни работи) – Това е вече разработена WEB-базирана информационна система съобразно „Закон за защита при бедствия”(ЗЗБ), образно разделена на три нива – общинско, областно, национално. Чрез пароли за достъп всяка общинска администрация, местни организации и ведомства, териториални структури на министерства, частни фирми и организации могат от всеки компютър, свързан към интернет мрежата, да въведат данните, задължителни по ЗЗБ, като при промяна тези данни да бъдат актуализирани online. Чрез непрекъснатия процес на актуализация на плановете за действие при СНАВР, използвайки като ресурсна обезпеченост въведените в системата данни, те на практика са непрекъснато актуални. Идеята на интеграцията е тази огромна база данни да бъде визуализирана на слой от електронната карта на ГИС, като по този начин ще се получи пълната картина на действията в случай на бедствие, т.е. маркирайки мястото на инцидента върху електронната карта, моментално ще бъде показана помощна информация за най-близък екип (с неговите характеристики – брой, екипировка, задачи, време за пристигане и др.).  Към момента всички ОУ „ПБЗН” разполагат с информационната система СНАВР но не и с ГИС. За идеите на проекта целта е чрез организиране на собствените ресурси да бъдем по-адекватни при ликвидиране на бедствия с трансграничен характер (изискване или по- скоро препоръка на ЕС, която ще бъде изпълнена след завършване на проекта).

7.Интегрирана информационна система – Може образно да бъде разделена на две части, а именно:
7.1. система за обмен на информация за предстоящи или настоящи бедствия с трансграничен характер;
7.2.интелигентна съветваща система, която на база предишен опит, анализи, статистически данни, стандартни оперативни процедури (СОП), налични ресурси и др. да е в състояние да предложи решения, т.е. в случай на предстоящо критично повишаване на нивото на р. Дунав системата да ни покаже къде са потенциалните заливни зони, да бъдат ли евакуирани хора, техника и домашни животни, да бъде ли надградена част от дигата и колко, коя организация или екип е способен и на разположение да участва в надграждането, от къде да бъдат доставени инертни материали и др. Или пък в случай на крупен горски пожар да подскаже възможните за ползване водоизточници, екипите, способни да работят за ликвидирането на пожара, възможните населени места, потенциално застрашени от обгазяване с дим и т.н. Целта е не системата да взема решения, а да подсказва на оператора в хронологична последователност действията, чрез които да се намалят вредните въздействия.

В проекта също така има предвидено към края на проекта демонстрационно учение в гр. Русе, няколко срещи с цел обучение за съвместни действия, както и пресконференции.

Целеви Групи:
Жителите на Област Русе и Гюргево Окръг приблизително. 551,000 лица, местната икономика, юридически лица, представители на медиите, неправителствени организации.

 Срок на изпълнение:            30 месеца


Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.