Проект SEERISK

Име на проекта: Съвместна оценка на управление на риска и подготовка при бедствия в Дунавския макро-регион

Приоритетна ос: Защита и опазване на околната среда
Сфера на дейност: Подобряване на защитата от рискове за околната среда
Продължителност: 30 месеца, от 07.2012 г. до 12.2014 г.

Цели и описание на проекта:
Основната цел на проекта е да се подобри сътрудничеството и съвместните действия при оценка на риска на национално и местно ниво, и по специално в случаите на бедствия причинени от климатични промени.

Проектът е въз основа на решение на Съвета на ЕС за „По нататъшно развитие на оценката на риска при управлението на бедствия в рамките на ЕС”, прието през март 2011, което има за цел създаването на общ подход и съгласуваност при превенцията от природни бедствия и бедствия причинени от човека. Преди края на 2012 г. ЕС трябва да подготви обстоен преглед на основните рискове от бедствия, като вземе предвид, където е възможно, бъдещите климатични промени. SEERisk изследва и адаптира водещите линии на ЕС в определените пилотни райони, като се фокусира върху две основни дейности – оценка на риска и подобряване на съвместната подготовка с цел повишаване осведомеността и ефикасността от действия при извънредни ситуации причинени от климатичните промени.

Специфични цели:
1. От опита и познанията на партньорите, да се разработи и адаптира една обща методика за оценка на риска от природните бедствия за нуждите на всеки партньор – от кои бедствия партньорите са най-уязвими.
2. Да се определят общите положения и разликите между съществуващите институционални правни рамки за оценка на риска и управлението при бедствия на национално и местно ниво в страните партньори.
3. Да се приложат на местно ниво насоките на ЕС за картографиране на оценката на риска и да се приспособи методологията към местно ниво, като се събере и анализира информацията за възможния риск (локални карти на риска в съответствие с оценка на уязвимостта на района).
4. Да се разкрие „пропастта” между вероятния риск и обществото – разбиране на климатичните промен и подготовката на гражданите за възможните последствия.
5. Да се затвори „пропастта” между вероятния риск и подготовката на обществото – осъзнаване на климатичните промени и включване на този аспект в териториалните планове за действие, като по този начин се допринесе за развитието на политиката за защита от риска.

 Водещ партньор: Национална главна дирекция за управление при бедствия, Унгария
Общ бюджет: 1 980 751.16 евро. (Европейско съфинансиране 85%, национално финансиране 15%)
За ГДПБЗН са предвидени 138 811 евро (117 989.35 европейско финансиране и 20 821.65 национално).
За асоциирания партньор са предвидени 5 000 евро.

Партньори – 20 бр.
Включените държави са териториално свързани – проектът е концентрират върху средния и долния Дунавски басейн, където е възможно настъпването на различни видове рискови ситуации. Има области, където вероятността от наводнения е доминиращ рисков фактор или преобладава опасността от непредвидими гръмотевични бури, които причиняват сериозни вреди, докато при други честите засушавания водят до щети в селското стопанство.
Ниското ниво на осведоменост /липса на оценка на риска/, слабата подготовка /липса на добър информационен поток, повишаване на осведомеността, коопериране в действията/, институционалните пропоски /липса на институционален анализ/ и недоброто териториално планиране са общо предизвикателство за всички тези райони.

Главна дирекция „ПБЗН” бе отговорна за изпълнението на Работен пакет 4 Съвместна подготовка във връзка с риска от изменението на климата.
Това включваше координирането и провеждането на дейност 4.1 „Семинари за превенция и намаляване на риска” в рамките на работния пакет, на които бяха представени съществуващите методи за защита от бедствия, използвани от всички партньори. Обхванати бяха следните четири теми:
1. ГИС за превенция на бедствията и карти на риска. Резултатите от Работен пакет 3 бяха използвани в пилотните райони за по-точно прогнозиране в тези общини.
2. Сценарии, свързани с климатичните промени, матрица на риска. Матриците на риска, разработени за избраните пилотни райони, могат да бъдат използвани като входни данни за прогнозиране на бедствията, доколкото това определя най-важните рискови фактори в района.  Презентация на сценарии на типични климатични промени – предвиждане на събитията при потоп, свлачище или суша.
3. Повишаване на обществената осведоменост – като продължение на дейност 3.3 от Работен пакет 3, а именно анализиране на осведомеността на населението в пилотните райони. От гледна точка на превенцията от бедствия, гражданите трябва да се информират от активни и/или пасивни източници на информация като листовки, телевизия, радио, интернет.
4. Сравнение на съществуващите политики за превенция от бедствия. Дискусия върху съществуващата политика в пилотните райони. Това даде възможност за обмяна на информация и на добри практики по темата.

Оценени бяха методологиите за защита от бедствия използвани от регионалните, местните и национални организации на държавите партньорки и се определиха мерки за подобряването им.
Община Велинград бе избрана, като пилотен район в проекта.
По време на проекта в България се проведоха 4 работни срещи. Първата за управление на проекта, втората в рамките на работен пакет 3 Изготвяне на оценка на риска в пилотните области, дейност 3.5 – дискусии относно климатичните промени. Останалите две – при съвместната подготовка на Работен пакет 4 Семинари за превенцията и намаляването на риска, дейност 4.1 – семинар за извънредни ситуации и дейност 4.3 – полеви упражнения. В рамките на последната дейност бе извършено полево учение в рамките на община Велинград, при която бяха тествани постигнатите резултати по проекта.


Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.