Проект STREAM

“Рационализиране на съвместните действия при възникване на извънредни ситуации ” (STREAM)

Водещ партньор: Генерален инспекторат за извънредни ситуации – Румъния
Брой на партньори: 2
Местоположение на проекта: Трансграничната зона Румъния – България
Обща сума: 1 973 297.23 лв.
За ГДПБЗН: 888 058,66 лв.

Цели на проекта:
Повишаване на капацитета на служителите на ГДПБЗН – МВР и ГИИС при осъществяване на дейности по височинно и водолазно спасяване, както и при химически и технологични аварии в трансграничния регион.

Дейности по проекта:
Подобряване на материалната база на ЦПВ Балчик, ново оборудване, иновативни методи на обучение. Изготвяне на съвместни планове за обща намеса, както и проиграването им по време на съвместни учения ще допринесе за подобряване на качеството съвместното управление на риска в трансграничния регион

Резултати от проекта:
1. Материално обезпечаване на ЦПВ – Балчик като център за обучение на водолази и спасители – ремонт на сградата и обособяване на две учебни зали.
2. Закупуване на компютърно оборудване – компютри – 10 бр., сървър, проектори, екрани, мултифункционално устройство и др.
3. Закупуване на мебелировка – столове, бюра, и др.
4. Закупуване на алпийско оборудване – 12 индивидуални екипировки;
5. Закупуване на водолазно оборудване – 9 комплекта;
6. Закупуване на микробус за транспортиране на оборудването;
7. Закупуване на модул за пречистване на замърсена вода;
8. Разработени аварийни планове;
9. Разработена обучителна програма;
10. Разработена процедура за обща намеса, в случай на възникване на извънредни ситуации в трансграничната зона;
11. Проведени обучения на пожарникари, спасители и водолази;
12. Провеждане на демонстрационно учение.

Целеви групи:
Жителите в трансграничната зона Румъния – България над 4,7 млн. жители, местната икономика, юридически лица, представители на медиите, неправителствени организации.

Срок на изпълнение: 36 месеца


Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.