Развитие и модернизиране на НОЦ и ООЦ

Кратка информация за проект “Развитие и модернизиране на НОЦ и ООЦ“

На 13.10.2016 г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект, финансиран по процедура BG/ISF-SO6-NO5-A36 ”Развитие и модернизация на Националния оперативен център (НОЦ) и областните оперативни центрове (ООЦ) чрез изграждане на базисна инфраструктура за реакция при спешни повиквания, включително разширяване на радио покритието на ТЕТРА системата за осигуряване на комуникационна среда за взаимодействие на структурите в района на обекти от ЕКИ и на населението”, Специфична цел 5 „Инфраструктура“ от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020. Договорът е подписан от главен комисар Николай Николов, директор на ГДПБЗН – МВР – Бенефициент и от старши комисар Мая Петкова, директор на Дирекция „Международни проекти“ – МВР – Отговорен орган на Фонд „Вътрешна сигурност“.

По тази процедура се изпълнява проект “Развитие и модернизиране на НОЦ и ООЦ“.
Партньор по проекта е Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ (ДКИС) – МВР.
Общият бюджет на проекта е 3 195 000 евро, продължителността му е 54 месеца.Общата цел е „Развитие и модернизация на НОЦ и областните оперативни центрове чрез изграждане на базисна инфраструктура за реакция при спешни повиквания, включително и разширяване на радиопокритието на ТЕТРА системата за осигуряване на комуникационна среда при взаимодействие на структурите за защита в района на обекти от Европейска критична инфраструктура (ЕКИ) и на населението.

Специфичните цели са:
– Осигуряване на свързаност и нови функционалности на НОЦ, ОЦ към РДПБЗН, Районните служби “Пожарна безопасност и защита на населението” и секторите “Специализирани оперативни дейности” (СОД) при ГДПБЗН;
– Осигуряване на условия за своевременна оценка на обстановката и взимане на информирано управленско решение при пожари, бедствия, извънредни ситуации, катастрофи и кризи свързани със сигурността;
– Подобряване на възможностите за взаимодействие на структурите за защита на населението и критичната инфраструктура;
– Надграждане и придобиване на нови функционални възможности на ТЕТРА системата.

В процеса на изпълнение на проекта са предвидени три основни дейности:
1. Доставка на оборудване, осигуряване на свързаност и нови функционалности на НОЦ, ОЦ към РДПБЗН и Районните служби “Пожарна безопасност и защита на населението” и секторите “Специализирани оперативни дейности” (СОД) при ГДПБЗН.
Тази дейност има 3 поддейности:
1.1 Доставка на специализирано оборудване, осигуряване на свързаност и нови функционалности на НОЦ, ОЦ на РДПБЗН, РСПБЗН и сектори СОД. За изпълнението й са предвидени 540 000 евро.
Тя включва осигуряване на компютърни конфигурации с периферни устройства, видеостени, сървърна конфигурация, активно мрежово оборудване, компоненти за изнесените работни места на сиренната система и системата за оповестяване на органите на изпълнителната власт (DAKS).
1.2 Извършване на текущи ремонти дейности за осигуряване на условия за разполагане на оборудването и за работа на персонала
Предвидени са 61 500 евро за извършване на текущи ремонти на помещенията, в които ще се разполага новодоставеното специализирано оборудване и обзавеждане. Ще бъдат извършвани текущи ремонтни дейности в помещения на НОЦ при ГД ПБЗН и РД ПБЗН в Бургас, Варна, Пазарджик, София град, Търговище, Ямбол.
1.3. Доставка на обзавеждане за осигуряване на условия за работа на персонала на обща стойност. Ще бъдат доставени офис мебели на обща стойност 50 000 евро.

2.Разработване и внедряване на софтуер за ИИС и за подсистемите и обучение на служители за администриране и за работа с нея. Неговото предназначение е да подпомага вземането на информирано управленско решение при пожари, бедствия, извънредни ситуации, катастрофи и кризи свързани със сигурността. За тази дейност са предвидени 300 000 евро.

3.Модернизация и разширяване на радиопокритието и капацитета на ТЕТРА системата за осигуряване на комуникационна среда за взаимодействие на структурите. Предвиденият бюджет за тази дейност е 2 190 000 евро. Тази дейност се изпълнява от ДКИС-МВР и обхваща следните поддейности:
3.1 Обновяване (ъпгрейд) на софтуера за управление на мрежата за 33 мрежови елемента, осигуряващи радиокомуникацията в районите на отговорност на ГДПБЗН.
3.2 Хардуерен ъпгрейд на ТЕТРА базови станции, за които не е възможно извършване на софтуерен ъпгрейд.
3.3 Доставка и инсталация на ТЕТРА базови станции за разширяване на радиопокритието на ТЕТРА системата.

Целевата група обхваща пожарникари, спасители, доброволци и служители от специализирани формирования на структурите на Единната спасителна система, органи на изпълнителната власт и граждани на Република България

Очакваните резултати от изпълнението на дейностите, предвидени по проекта са:
-Повишена ефективност, оптимизиране на дейности в оперативната работа на ГДПБЗН и намаляване на времето за обмен на информация.
-Доставено оборудване за осигуряване на свързаност и нови функционалности.
-Осигурени изнесени работни места в РДПБЗН за управление на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО).
-Осигурени условия за разполагане на оборудването и за работа на персонала.
-Оптимизиран процес на вземането на решение за реагиране в случите на пожари, бедствия, извънредни ситуации, катастрофи и кризи свързани със сигурността.
-Подобрена координация с органите на изпълнителната власт и управлението на силите и средствата при ограничаване и ликвидиране последствията от пожари, бедствия, извънредни ситуации, катастрофи и кризи свързани със сигурността.
– Повишена ефективност на управление на силите и средствата на ГДПБЗН;
– Повишена сигурност и устойчивост на работата на системата и подготвена ТЕТРА система за съвременни функционални възможности свързани с прилагането на съвременни технологични решения.


Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.