Стратегически проект за съвместно управление на риска в трансграничния регион на р. Дунав

Проект: „Съвместно управление на риска в трансграничния регион на река Дунав”

Превенцията на извънредните ситуации, и в случай на възникване на такива – бързото и ефективно справяне с тях е основен въпрос, който стои пред Румъния и България, но също така е важен въпрос за международната общност, и съответно за Европейската комисия. Политиката по отношение на околната среда играе важна роля в работата на ЕС и днес представлява един от най-важните политически аспекти на ниво ЕС.  

В тази връзка е създадена Програмата за ТГС Румъния – България съвместно от двете страни в партньорство с национални, регионални и местни заинтересовани лица и е одобрена от ЕК на 18 декември 2007 г. Програмата се финансира от ЕС чрез ЕФРР и съфинансиране от държавните бюджети на Румъния и България и от бенефициентите.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) участва в изготвянето на стратегически проект „Съвместно управление на риска в трансграничния регион на река Дунав”. Водещ партньор е Министерство на администрацията и вътрешните работи на Румъния/ Главен инспекторат за извънредни ситуации; партньори по проекта са: Министерство на вътрешните работи на България- ГДПБЗН; Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий”; Министерство на околната среда и горите на Румъния; Национална агенция за опазване на околната среда на Румъния; Национален институт по инженерство за изследвания, развитие и тестване-Крайова; Университет на Крайова- Център за иновации и технологичен трансфер. Стратегическият проект се състои от 5 Модула и бе в рамките на Приоритетна ос 2 Околна среда – Устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и подобряване на ефективното управление на риска в трансграничния регион, ключова област на интервенция 2.2 Разработване на съвместна инфраструктура и услуги за превенция на естествени и предизвикани от човека бедствия, включително съвместно реагиране при извънредни ситуации.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) съвместно с представители на Главния инспекторат за извънредни ситуации на Румъния са включени по Модул 2 на стратегическия проект.

Основната цел на стратегическият проект, в който се предвижда участието на ГДПБС, е подобряване на готовността и интервенцията при извънредни ситуации, чрез съвместна интегрирана система за ефективен мониторинг и смекчаване на последиците при бедствия, в съответствие с Европейските стандарти и процедури.

Основните цели са: 1) Създаване на съвместна интегрирана система за ефективен мониторинг и смекчаване на последиците при бедствия по поречието на река Дунав в трансграничната зона; 2) Увеличаване на нивото на информираност на органите отговарящи за вземането на решения в Румъния и България пряко ангажирани в сферата на политики за контрол на замърсяванията с цел опазване на околната среда.

Предвидените дейности за изпълнение в Модул 2 от ГДПБС и ГДГЗ са разработване на съвместни процедури/ методологии за мониторинг, както и Стандартни оперативни процедури (СОП) за намеса при различни видове извънредни ситуации; закупуване и доставка на оборудване: 6 бр. пожарни автомобили-среден клас, 3 бр. Аварийно-спасителни автомобили за извличане на пострадали за ГДГЗ, 1 бр. мобилна лаборатория за изследване на проби при наличие на опасни вещества за ГДГЗ на стойност 2 млн. евро; провеждането на съвместни учения: щабно и полево, както и организирането на семинари, работни срещи, обучение на обучители и др. на стойност 400 хил. евро. В проектното предложение е заложено и изграждането на сайт на проекта, което ще осигури по-голяма прозрачност и популяризиране на предприетите мерки по публичност и информираност, които са задължителни и са неизменна част във всички проекти финансирани от ЕС. Предвижда се пожарните автомобили да бъдат предоставени по протежението на паневропейски транспортен коридор №7, който свързва Северно море с Черно море чрез речния канал Рейн-Майн-Дунав.

Очаквани резултати от изпълнението на този модул са:

2.1 Осъщественото проучване за приложимост ще осигури оценка на рисковете и стратегии за намеса, които могат да се използват при други проекти и програми (ще бъдат определени критерии за избор на място на съвместната намеса при бедствия в допустимата зона, технически средства за намеса; ще бъде разработена обучителната програма, съвместни процедури за намеса).

2.2 По-добри умения на специализираните оперативни екипи на двете страни членки, съгласно идентифицираните приоритети.

2.3. Ефективни и ефикасни оперативни екипи с кратко време за реагиране и бърза намеса при спасяване на хора, засегнати от бедствия в допустимата зона.

2.4. Приложимо Ръководство към процедурите съдържащо общи методологии, общи стандарти за мониторинг и намеса при различни извънредни ситуации в пограничната зона.

2.5 Подготвени екипи за мониторинг.

2.6. Подготвени екипи за намеса.

2.7 Дипляни/ брошури/ съвместни насоки за намеса.

Общата стойност на проекта бе 11 510 000 евро като тези средства са разпределени за изпълнението на 5–те модула на стратегическия проект, чиято продължителност ще беше 36 месеца.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.