Стратегически проект FLOODGUARD

scroll below for English version

Стратегически проект Floodguard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“

Проектът е финансиран по Втора приоритетна ос „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“ на Програма Interreg V-A Гърция-България 2014-2020.

Стартира на 01.04.2019 г. с подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Управляващия орган на Програмата и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН-МВР). Продължителността му е 36 месеца, до 31.03.2022 г.

Общият бюджет възлиза на 4 482 557,86 евро, от които 3 810 174,18 евро са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и 672 383,68 евро са Национално съфинансиране от Р България и Р Гърция. Бюджетът на ГДПБЗН-МВР е в размер на 2 575 593,63 евро.

В проекта участват седем публични организации с отговорности в областта на оценката, прогнозата, превенцията и интервенцията при управление на риска от наводнения. Водещ бенефициент с основни мениджърски задачи и функции, свързани с изпълнението и управлението на целия проект е ГДПБЗН-МВР. Останалите партньори от българска страна са:

 • Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” – Благоевград;
 • Национален институт по метеорология и хидрология;
 • Областна администрация Благоевград.

От Гръцка страна в проекта участват:

 • Специален секретариат за водите, Министерство на околната среда и енергетиката;
 • Децентрализирана администрация на Македония-Тракия.

Дейностите по проекта ще обхванат всички допустими области в двете страни – Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково в България и Солун, Серес, Драма, Кавала, Ксанти, Родопи и Еврос в Гърция.

Основната цел на проекта е укрепване капацитета на участващите организации, за да се постигне гарантиране на ефективна, съвместна координация и реагиране при рисковете от наводнения в трансграничния регион.

Проектът е насочен към различни аспекти в управлението на риска от наводнения, като са определени следните три подцели:

Проект Floodguard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“ е финансиран по Програма Interreg V-A Гърция-България, чрез Европейския фонд за регионално развитие и Националния бюджет на Република България

1.Въвеждане на съвместен институционален подход на властите за оценка, планиране, превенция и борба с наводненията в пограничния регион; 2.Повишаване на техническия и административен капацитет на службите за защита на населението за съвместни действия в областта на подготвеността и реакцията при наводнения;

3.Въвеждане на ефективни структури и системи за обмен на информация за оценка, смекчаване и управление на риска от наводнения. Изпълнението му ще доведе до по-ефективни съвместни действия и координирани дейности при риск от наводнения, обхващащи:

– съвместна координация на петте плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за общите речни басейни;

– координиране на съвместните действия на службите за защита на населението при управление на риска от наводнения чрез укрепване на техническия и административния капацитет, съвместно планиране на действията, създаване на необходимите стандарти и провеждане на съвместни обучения;

– създаване на ефективни структури за обмен на информация за управление на риска от наводнения;

– създаване на обща административна структура за координирани дейности в областта на оценката и управлението на рисковете, свързани с наводненията.

Основните предвидени дейности включват:

1.Изграждане на капацитет на структурите за намаляване на риска от наводнения и за обмен на информация:

-доставка на оборудване за обучение и действия при наводнения –

 командно-щабни автомобили с висока проходимост, високо-проходими автомобили тип „Ратрак“, специализирано оборудване, въжени спасителни системи, надуваеми диги

-доставка на софтуерен продукт за симулация на оперативни действия в случай на наводнения

-разработване на двустранни оперативни процедури и планове за съвместно действие с гръцките служби в случай на наводнения

-разработване на инструменти за събиране на данни, анализи и оценки необходими за анализ, оценка и мониторинг на климатичните данни и създаване на цифрови модели

-разработване на информационни структури за намаляване на риска от наводнения

Проект Floodguard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“ е финансиран по Програма Interreg V-A Гърция-България, чрез Европейския фонд за регионално развитие и Националния бюджет на Република България

2.Изграждане и оборудване на съвместен обучителен център за първореагиращите (професионални служители) на територията на област Благоевград – строителство и оборудване на многофункционална сграда

3.Оборудване на тренировъчен полигон за подготовка и действия при наводнения

4.Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионалните умения на оперативните екипи, действащи в трансграничния регион Гърция-България

5.Провеждането на съвместни щабни и практически учения с компетентните структури в Р Гърция

6.Разработване на съвместна комуникационна стратегия, с която ще се гарантират ефективни и координирани мерки.

7.Създаване на съвместна работна група за превенция и реакция при наводнения:

-разработване на стратегии с планове за действие за двете страни за превенция и реакция при наводнения

-мерки за пилотно тестване на стратегиите

-разработване на пътни карти, съдържащи точни и ясни описания на отговорности, взаимоотношения и комуникации между отговорните институции

-осигуряване на техническо оборудване

8.Организиране на събития

– пресконференции, международни конференции, работни срещи

9.Мерки за информация и публичност – публикации в медиите, изработка на информационни и рекламни материали, разработване на уебсайт на проекта, създаване на рекламен видеоклип.

Strategic project Floodguard Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area

The Floodguard project is financed under Priority Axis 2. Sustainable and Climate adaptable Cross-Border Area of INTERREG V-A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014-2020

The project will focus on challenges of flood risk management via integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the CB area. This area is vulnerable to climate change and its negative impacts, which needs adequate and coordination cross-border management. The territories covered by the project need to increase significantly their adaptive capacity to climate change, i.e. the international river basins of the cross-border rivers – Strymon-Struma, Nestos-Mesta, Ardas-Arda and Evros-Maritsa. The effective management of flood risks is of high importance and affects high number of population and surface area. The proposed actions will be directly oriented to joint coordination of five flood risks management plans (FRMP) for international rivers – two plans for Bulgarian territory (FRMPs of East Aegean and West Aegean) and three plans for Greek territory (FRMP of Eastern Macedonia, Thrace Water District and Evros river).

The project main objective is to strengthen the capacity of authorities to ensure effective, integrated joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area. The project addresses different aspects of flood risk management in order to provide integrated results, the following sub-objectives have been defined:

(1) introducing a joint institutional approach for assessment, planning, prevention and fighting against floods of authorities;

(2) increasing the technical and administrative capacity of civil protection services for joint actions in the field of preparedness and response in cases of floods;

(3) introduction of effective information exchange structures and systems for flood risk assessment, mitigation and management;

The project will introduce the latest achievements in information systems and will add value by combining the capacity, planning and future development of national policies from the two countries in the field of flood risk management.

The objectives for improved administrative capacity will be achieved through provision of training facilities and joint trainings of first responders, supply of equipment and training software, as well as elaboration of bilateral standards and operational procedures for actions in cases of floods. The introduction of a joint institutional approach for flood risk management will be achieved through establishment of a Joint Working Group for prevention and reaction in cases of floods. Introduction of effective information exchange structures and systems for flood risk assessment, mitigation and management will be achieved through development of data collection, analyses and assessment tools, as well as development of information tools and structures for flood risk mitigation via GIS functionalities, early warning systems, transfer lines, flood forecasting systems, development of a common regional database management system.

Project duration: 36 mounts – 01.04.2019 – 31.03.2022

Project budget: 4 482 557,86 euro, from which 3 810 174,18 euro Union support and 672 383,68 euro National counterpart of Bulgaria and Greece.

Partnership:

Lead beneficiary – Fire Safety and Civil Protection Directorate General, Ministry of the Interior, Bulgaria

Beneficiaries:

 • East Aegean River Basin Directorate Plovdiv, Bulgaria
 • West Aegean River Basin Directorate Plovdiv, Bulgaria
 • National Institute of Meteorology and Hydrology, Bulgaria
 • District Administration Blagoevgrad, Bulgaria
 • General Secretariat of Natural Environment and Water, Ministry of Environment and Energy, Greece
 • Decentralized Administration of Macedonia-Thrace, Greece

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.