Стратегически проект FLOODGUARD

Стратегически проект Floodguard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“

 

Проектът е финансиран по Втора приоритетна ос „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“ на Програма Interreg V-A Гърция-България 2014-2020.

 

Стартира на 01.04.2019 г. с подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Управляващия орган на Програмата и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН-МВР). Продължителността му е 36 месеца, до 31.03.2022 г.

 

Общият бюджет възлиза на 4 482 557,86 евро, от които 3 810 174,18 евро са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и 672 383,68 евро са Национално съфинансиране от Р България и Р Гърция. Бюджетът на ГДПБЗН-МВР е в размер на 2 575 593,63 евро.

 

В проекта участват седем публични организации с отговорности в областта на оценката, прогнозата, превенцията и интервенцията при управление на риска от наводнения. Водещ бенефициент с основни мениджърски задачи и функции, свързани с изпълнението и управлението на целия проект е ГДПБЗН-МВР. Останалите партньори от българска страна са:

  • Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” – Пловдив;
  • Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” – Благоевград;
  • Национален институт по метеорология и хидрология;
  • Областна администрация Благоевград.

 

От Гръцка страна в проекта участват:

  • Специален секретариат за водите, Министерство на околната среда и енергетиката;
  • Децентрализирана администрация на Македония-Тракия.

 

Дейностите по проекта ще обхванат всички допустими области в двете страни – Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково в България и Солун, Серес, Драма, Кавала, Ксанти, Родопи и Еврос в Гърция.

 

Основната цел на проекта е укрепване капацитета на участващите организации, за да се постигне гарантиране на ефективна, съвместна координация и реагиране при рисковете от наводнения в трансграничния регион.

 

Проектът е насочен към различни аспекти в управлението на риска от наводнения, като са определени следните три подцели:

Проект Floodguard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“ е финансиран по Програма Interreg V-A Гърция-България, чрез Европейския фонд за регионално развитие и Националния бюджет на Република България

 

1.Въвеждане на съвместен институционален подход на властите за оценка, планиране, превенция и борба с наводненията в пограничния регион; 2.Повишаване на техническия и административен капацитет на службите за защита на населението за съвместни действия в областта на подготвеността и реакцията при наводнения;

3.Въвеждане на ефективни структури и системи за обмен на информация за оценка, смекчаване и управление на риска от наводнения. Изпълнението му ще доведе до по-ефективни съвместни действия и координирани дейности при риск от наводнения, обхващащи:

– съвместна координация на петте плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за общите речни басейни;

– координиране на съвместните действия на службите за защита на населението при управление на риска от наводнения чрез укрепване на техническия и административния капацитет, съвместно планиране на действията, създаване на необходимите стандарти и провеждане на съвместни обучения;

– създаване на ефективни структури за обмен на информация за управление на риска от наводнения;

– създаване на обща административна структура за координирани дейности в областта на оценката и управлението на рисковете, свързани с наводненията.

 

Основните предвидени дейности включват:

1.Изграждане на капацитет на структурите за намаляване на риска от наводнения и за обмен на информация:

-доставка на оборудване за обучение и действия при наводнения –

 командно-щабни автомобили с висока проходимост, високо-проходими автомобили тип „Ратрак“, специализирано оборудване, въжени спасителни системи, надуваеми диги

-доставка на софтуерен продукт за симулация на оперативни действия в случай на наводнения

-разработване на двустранни оперативни процедури и планове за съвместно действие с гръцките служби в случай на наводнения

-разработване на инструменти за събиране на данни, анализи и оценки необходими за анализ, оценка и мониторинг на климатичните данни и създаване на цифрови модели

-разработване на информационни структури за намаляване на риска от наводнения

Проект Floodguard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“ е финансиран по Програма Interreg V-A Гърция-България, чрез Европейския фонд за регионално развитие и Националния бюджет на Република България

2.Изграждане и оборудване на съвместен обучителен център за първореагиращите (професионални служители) на територията на област Благоевград – строителство и оборудване на многофункционална сграда

3.Оборудване на тренировъчен полигон за подготовка и действия при наводнения

4.Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионалните умения на оперативните екипи, действащи в трансграничния регион Гърция-България

5.Провеждането на съвместни щабни и практически учения с компетентните структури в Р Гърция

6.Разработване на съвместна комуникационна стратегия, с която ще се гарантират ефективни и координирани мерки.

7.Създаване на съвместна работна група за превенция и реакция при наводнения:

-разработване на стратегии с планове за действие за двете страни за превенция и реакция при наводнения

-мерки за пилотно тестване на стратегиите

-разработване на пътни карти, съдържащи точни и ясни описания на отговорности, взаимоотношения и комуникации между отговорните институции

-осигуряване на техническо оборудване

8.Организиране на събития

– пресконференции, международни конференции, работни срещи

9.Мерки за информация и публичност – публикации в медиите, изработка на информационни и рекламни материали, разработване на уебсайт на проекта, създаване на рекламен видеоклип

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial