Стратегическо партньорство между България и Турция за реакция при мащабни бедствия /ISeC/

Проект № CB005.1.11.006 „Интелигентно стратегическо транснационално развитие за реакция в случай на мащабни природни и причинени от човека опасности и бедствия – ISeC ” по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Турция“ 2014 – 2020г.

Водещ партньор: Дирекция за управление на бедствия и извънредни ситуации – Къркларел,  Турция

Партньор: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР

Продължителност: 21.03.2017 – 20.03.2019

Общ бюджет: 568 473.20 €

Дейности и резултати:

Основният приоритет на проекта е да спаси човешкия живот. Поради тази причина, когато създателите на проекта излязоха с идеята му, следваха тази цел.

Проектът ISeC възникна поради липса на интелигентна стратегия и политика за укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество България – Турция в областта на опазването на природата и европейското териториално сближаване. Превенцията срещу природни и причинени от човека опасности и бедствия изисква информираност на населението относно човешка дейност върху околната среда. Отчетена бе и необходимост за нови методи и иновативно оборудване за опазване на трансграничния регион и незабавна реакция при природни и причинени от човека опасности и бедствия.

Някои от дейностите по проекта като стандартни оперативни процедури, съвместен план за намеса, съвместни обучения и теренни упражнения, са създадени за увеличаване на интервенционното взаимодействие на отговорните органи по време на бедствията. Съвместните срещи за подготовка на процедури и планове и съвместните обучения допринесоха значително за опознаването и установяването на добри отношения за партньорите.

Стандартни оперативни процедури и съвместен план за спасяване, подписани от два отговорни органи в граничния регион, повишиха силите за реагиране при бедствия и увеличиха доверието на хората, живеещи в региона.

Теренните упражнения, които се реализираха заедно, показват, че съвместната ни работа при бедствия има по-ефективни резултати.

Специално проектираните съоръжения, които се доставиха по проекта, увеличиха способността за намеса при бедствията. Новите технологични съоръжения: дронове, пикапи и специализирани системи за въздушно наблюдение, улесняват организирането на дейностите по време на бедствията.

При планирането на проектите и дейностите се целеше проектът да допринесе за общото развитие и устойчивия туризъм в региона чрез намаляване на последиците и рисковете от природни и причинени от човека опасности и бедствия в дългосрочен план. Резултата от проекта повиши безопасността на пожарите и бедствията в региона, което ще привлече нови инвеститори в трансграничния регион.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.