Съвместно доброволчество за по-безопасен живот

ROBG-332 “Съвместно доброволчество за по-безопасен живот” JVSF по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег VA Румъния-България“ 2014-2020 г.

Каква е целта?

Целта на проекта е да се подобри теоретичната и практическа готовност на звената за реагиране при аварийни ситуации и да подобри координацията и ефективната реакция в случай на бедствия в трансграничния регион. Това ще бъде постигнато чрез развитие на специализиран общностен център за обучение на доброволци в с. Белица, община Тутракан. Тренировъчният център ще бъде първият по рода си на Балканския полуостров, който ще осигури пълния набор от съоръжения, необходими за настаняване, сесии в класната стая и практически обучения. Избраното местоположение ще предлага обучение и спортни съоръжения, водни и горски площи, където ще бъдат симулирани различни видове бедствия. Ще бъде закупено допълнително оборудване, което ще допълни съществуващото.

Какъв е бюджетът?

998,815.75 евро, от които 848,993.36 ЕФРР.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Тутракан;

Бенефициент 2 (Б2): Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Министерство на вътрешните работи;

Бенефициент 3 (Б3): Главен инспекторат по извънредните ситуации – Министерство на вътрешните работи- Румъния;

Бенефициент 4 (Б4): Национална асоциация на доброволците в Република България

Кога се изпълнява?

Начална дата:12.09.2018 г.

Крайна дата: 11.09.2021 г.

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

област Силистра  и окръг Калараш

Как се изпълнява?

Всички дейности по проекта имат за цел да подобрят готовността от местните звена за доброволно реагиране, които са първите, които реагират в случай на бедствие. Адекватността на техните действия е от съществено значение за ограничаване на бедствията и смекчаване на свързаните с тях рискове за човешкия живот, природата и собствеността.

Дейностите по проекта са както следва:

Анализ на риска в трансграничния регион;

Закупуване на цялостни защитни костюми за пожарогасене и тренировъчна кула за обучение;

Разработване на доброволчески план за съвместни действия за реагиране при аварии;

Разработване на съвместна програма за обучение на звена за доброволно реагиране;

Провеждане на теоретични и практически обучения на доброволци в България и Румъния.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 4,779,754 души, които се възползват от действия за управление на риска, 4591666 лица, ползващи се от мерки за защита от наводнения, 4 779 754 лица, ползващи се от мерките за опазване на горските пожари, 5 съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагирането при извънредни ситуации:

– 1 партньорство между Главен инспекторат по извънредни ситуации и ГДПБЗН-МВР за разработване на програма за обучение и план за обучение на доброволчески формации,

 – 1 партньорство между Главен инспекторат по извънредни ситуации, ГДПБЗН-МВР и Национална асоциация на доброволците в Р. България за разработване на обща аварийна ситуация,

– 1 партньорство между Община Тутракан, Главен инспекторат по извънредни ситуации да разработи център за обучение на доброволчески формирования на територията на общината,

– 1 партньорство между Национална асоциация на доброволците в Р. България, Община Тутракан, Главен инспекторат по извънредни ситуации и ГДПБЗН-МВР да провеждат обучения на доброволци в учебния център в село Белица, Община Тутракан, по програма за обучение, разработена по време на изпълнението на проекта,

– 1 партньорство между Главен инспекторат по извънредни ситуации и ГДПБЗН-МВР за обмен на опит, знания и обучители по време на обучителните сесии.

Резултати от програмата: повишено качество на съвместното управление на риска в трансграничния регион от незадоволително (2.00) до задоволително (3.00)

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.