Укрепване капацитета за управление на проекти по ОПРР

Проект „Укрепване на капацитета на МВР за управление на проекти по ОПРР” BG161РО001/5-01/2008/069

Общата цел на проекта е укрепване на капацитета на служителите на МВР за успешно участие в изпълнението на проекти по ОПРР и усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове.
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 11 септември 2012 г. между Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР и Управляващия орган на Програмата към Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Основната целева група по настоящия проект са служителите от Министерство на вътрешните работи, пряко ангажирани с дейностите по управление, наблюдение, контрол и изпълнение на проект „Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационен ареал и агломерационните ареали на шестте най-големи града – Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора”, включващ закупуването на съвременна пожарна техника и специализирано оборудване на стойност над 95 000 000 лв. Това са служители на министерството участващи в екипа за управление на проекта, комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, работните групи за разработване на технически спецификации и задания.
Реализирането на проекта в рамките на предвидените 10 месеца ще подпомогне Министерството на вътрешните работи в процеса на управление, контрол, мониторинг, оценка и публичност на проекти по ОПРР.
Използването на добри практики и усвояването на опита на други държави – членки на Европейския съюз ще допринесе за ефективното управление и изпълнение на предстоящи проекти по ОПРР. Резултатите и придобитите знания от проведените специализирани обучения ще допринесат за повишаване капацитета на служителите на МВР и за разширяване на контактите им с аналогични структури от ЕС, работещи в същата сфера.

Формулирани са следните специфични цели:
– Повишаване на знанията и опита на служителите на МВР, пряко ангажирани в разработването, изпълнението и отчитането на проекти по ОПРР;
– Обмяна на опит и добри практики с подобна структура от страна член на Европейския съюз.

Предвиждат се три курса за обучения по управление на проекти по оперативни програми, включващи следните теми: стартиране, планиране, изпълнение, контрол и отчитане на проект, управление на времето, разходите, комуникациите, качеството, рисковете, решаване на проблеми, контрактуване и доставка.Друг основен елемент, с цел повишаване на административния капацитет за успешно управление и изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”, е обмяната на опит с подобна държавна структура от страна член на Европейския съюз, успешно усвояваща финансови средства от Структурните фондове в областта на пожарната безопасност и защита на населението. Избраната подобна структура от ЕС е Държавната пожарна служба на Варшава, Полша, успешно реализирали през настоящия програмен период над 200 проекта в областта на пожарната безопасност на стойност 170 000 000 евро.

Проектите се изпълняват в условията на непрекъснато променяща се среда, поради което за тяхното управление е необходимо и използването на съвременни методи. В тази връзка са доставени хардуер и специализиран софтуер за управление на проекти, с помощта на които се следи изпълнението на заложените дейности в проекта.Бюджета на проекта е 200 000 лв., от които 85% са безвъзмездна финансова помощ от Европейският фонд за регионално развитие и 15% са Национално съфинансиране от бюджета на Р България.


 

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.