Управление на риска при големи горски пожари в трансграничния регион на България и Сърбия

Проект № CB007.1.31.189 „Повишаване капацитета за управление на риска при големи горски пожари в трансграничния регион – координация, обучение, наблюдение, иновативни методи и технологии“ по ИНТЕРРЕГ-ИПП Програмата за ТГС България – Сърбия 2014-2020 г.

Водещ партньор: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР

Партньор: Сектор за извънредни ситуации – МВР, Сърбия

Продължителност: 23 Ноември 2016 – 22 Ноември 2018

Общ бюджет: 587 856.32 €

Цели:        

 1. Повишаване на капацитета за реагиране на противопожарните служби в случаите на горски и полски пожари в трансграничния регион;
 2. Подобряване на съвместното управление на риска при гасенето на горски пожари в трансграничния регион;
 3. Подобряване на обществената осведоменост за причините за възникването на горски пожари и необходимите мерки за намаляване на броя на бедствията

Дейности по проекта 

 1. Управление на проекта;
 2. Създаване на учебен център за гасене на пожари с 8 различни площадки;
 3. Разработване на програма за обучение за гасене на горски пожари;
 4. Доставка на оборудване;
 5. Разработване на стандартна оперативна процедура;
 6. Изготвяне на план за съвместни действия – сценарии на горски пожари в трансграничния регион Монтана – Пирот;
 7. Обучения на ръководния и оперативния персонал и полеви упражнения – 2 обучителни курса бяха проведени по разработената програма за обучение. В Монтана беше проведено съвместно полево учение с участието на двамата партньори, за да се гарантира ефективността на разработената съвместна оперативна процедура и план за съвместни действия.
 8. Информация и публичност – Публичността на проекта беше адресирана до населението от районите Пирот и Монтана чрез най-ефективната информация

Резултати 

 1. Подобрен капацитет за реагиране на служби за пожарна безопасност и безопасност в случаите на горски пожари в трансграничния регион;
 2. Подобрено съвместно управление на риска при гасене на горски пожари в трансграничния регион;
 3. Подобрена обществена осведоменост за причините за възникването на горските пожари и необходимите мерки за намаляване на броя на бедствията, причинени от човека.
 4. 57 бр специализирано оборудване за управление на бедствия;
 5. 5 съвместно изпълнени дейности, насочени към създаване на съвместни системи за ранно предупреждение и управление на бедствия.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.