Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения

Проект № BG16M1OP002-4.001-0001 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ по Оперативна  програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Общата цел на проекта е повишаване капацитета на населението на национално ниво за действия при наводнения и последващи кризи, чрез създаване и развитие на необходимата инфраструктира и методологическа рамка за подготовка на населението на територията на Република България за защита и справяне с последствията при възникването на наводнения.
Общата цел на проекта ще бъде постигната чрез реализиране на неговите специфични цели, както следва:

1. Да се изградят регионални обучителни центрове в 6-те района за планиране на територията на Република България, с което да се осигури повишаване на степента на информираност и капацитета на населението за реакция и защита при възникването на наводнения и последващи кризи;
2. Да се подготвят и реализират програми за обучение на населението за действия при наводнения и последващи кризи, с приоритет към най-уязвимите социални групи –ученици, човека на възраст над 60 години, както и населението в трудоспособна възраст и други целеви групи;
3. Да се създадат условия за устойчиво развитие и надграждане на проектните резултати чрез проучване на готовността на населението за действия при наводнения и последващи кризи и развитие на стратегия за последващи действия.

За осъществяване на общата и специфични цели на проекта са предвидени следните дейности за изпълнение:

1. Организиране и управление на проекта;
2. Организиране и провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнител на дейности в проекта;
3. Ремонт и оборудване на 6 регионални обучителни центрове: В рамките на тази дейност се планира създаването на обучителни центрове с учебни полигони, в 6-те региона на планиране на територията на страната, които ще бъдат оборудвани за провеждането на теоретични, практически и симулационни обучения за действия при наводнения и последващи кризи. Центровете ще бъдат позиционирани в следните населени места по райони на планиране: За Северозападен район – гр. Враца, за Северен централен район – с. Гергини, за Североизточен район – гр. Шумен, за Югоизточен район – гр. Бургас, за Южен централен район – с. Бошуля и за Югозападен район – гр. София.
4. Изграждане на капацитет на преподавателския състав в шестте центъра:За изграждане на капацитета на преподавателския състав в шестте центъра е предвидена подготовка на 700 служители на ГДПБЗН-МВР, които ще бъдат пряко ангажирани със създаването на методически ръководства, програми за теоретична и практическа подготовка на населението, както и с провеждането на конкретни обучения.
5. Обучение на ученици:В рамките на тази дейност ще бъдат организирани и проведени обучения за ученици, както следва:
– 600 петдневни курса в обучителните центрове по 20 участника, за действия при наводнения и последващи кризи, включващи теоретични и практически занятия, за 12 000 ученици от 3 до 5 клас;
– Теоретични занятия за 60 000 ученици от 5 до 12 клас, които ще се провеждат в учебните заведения, в часовете на класния ръководител;
– Двудневни обучения за самоспасяване и действия преди пристигане на специализирани медицински екипи (центровете за спешна медицинска помощ) при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи, за 6000 ученици;
– 6 регионални състезания за по 50 ученици, както и национално състезание, което ще се проведе между шест групи по 15 ученици.
6. Обучение на възрастни хора:В рамките на дейността е предвидено 7 152 човека да преминат теоретична и практическа подготовка в 6-те регионални обучителни центъра. Обученията ще бъдат, както следва:
– 300 двудневни курса за групи по 20 участника на възраст над 60 години, за действия при наводнения и последващи кризи;
– 48 двудневни курса за групи по 24 участника в работоспособна възраст, за действия при наводнения и последващи кризи. От тях, 20 курса са определени за обучение на учители за работа с разработените по Дейност 2 програми за продължаване на процеса на изграждане на капацитет в учениците, след приключване на проекта.
7. Обучение на представители на другите целеви групи по проекта:В рамките на настоящата дейност ще бъдат проведени следните обучения:
– За доброволци ще бъдат проведени 150 тридневни курса на групи от 20 участника, за теоретично и практическо обучение за действия при наводнения и последващи кризи;
– За  представители на НПО и на бизнес организации, ще бъдат проведени 48 двудневни курса, всеки с по 24 участника, за теоретично и практическо обучение за действия при наводнения и последващи кризи;
– За представители на медиите,  ще бъдат проведени 6 двудневни курса, всеки с по 20 участника, за теоретично и практическо обучение за действия при наводнения и последващи кризи и подходи за комуникиране с населението.
8. Финални симулационни учения по центрове с представители на всички групи обучени участници: Дейността включва организиране и провеждане на шест финални симулационни учения по центрове с представители на всички групи обучени участници – по 100 участника на учение.
9. Провеждане на проучвания и разработване на стратегически документи за целите на подготвителната фаза на проекта, текущия мониторинг и оценката на въздействието  от изпълнението на дейностите за повишаване готовността на целевите групи за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи. Осъществяването на проучвания за изследване на общественото мнение ще подпомогне реализацията на проекта, като ще установи чрез научни способи нагласите, възприятията и потребностите на населението и специфичните целеви групи по проекта към темата за подготвеността за адекватна реакция при наводнения.
10. Дейности по информация и публичност. С изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните индикатори:
– Намаляване на броят на Районите със значителен потенциален риск от наводнения от 116 на 69;
– Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения – 6 бр.;
– Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения – 91 114 бр. 

Общ бюджет на проекта – 39 116 460.95 лв.
Срок за изпълнение – 53 месеца.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.