13 октомври – Международен ден за намаляване на риска от бедствия

С решение на Общото събрание на ООН от 21.12.2009 г., 13 октомври е определен за международен ден за намаляване на риска от бедствия, като целта е да се изгради глобална култура в тази област и да се насърчи всеки гражданин и правителство да участват в изграждането на по-устойчиви на бедствия общности и нации. Този ден предоставя възможност да се направи преглед на постигнатия напредък за намаляване на риска от бедствия и на загубите на живот, поминък и здраве, както и да се повиши осведомеността на хората относно Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай, която беше приета през март 2015 г. в Япония.

Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай съдържа 7 глобални цели и съответно 38 индикатора за измерване на напредъка, като по този начин изпълнението ѝ се обвързва с изпълнението на Програмата за устойчиво развитие на ООН до 2030 г. и Парижкото споразумение за климата.

През 2016 г. стартира кампания посветена на всяка една от седемте глобални цели на Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай, като всяка година във фокуса на международния ден попада една от тях. За 2020 г. бе избрана цел Е, която е насочена към повишаване броя на държавите с национални и местни стратегии за намаляване на риска от бедствия, докато във фокуса на настоящата 2021 г. попада цел F: „Значително засилване на международното сътрудничество с развиващите се страни посредством адекватна и устойчива помощ, с която да се допълнят националните им действия за изпълнение на Рамката от Сендай до 2030 г.“. Освен останалото, целта на тазгодишния международен ден за намаляване на риска от бедствия е да предостави възможност за поставяне на акцент върху най-добрите практики и примери на осъществено международно сътрудничество, което е имало положително въздействие върху живота на хора, живеещи в податливи на бедствия райони по света, т.е. намаляване броя на засегнатите хора от природни или причинени от човешка дейност опасности.

Предвид факта, че международното сътрудничество е основна тема на тазгодишния международен ден за намаляване на риска от бедствия, в периода 8-11 ноември 2021 г., Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР) ще бъде домакин в гр. Велико Търново на специализиран Българо-Японски-Западни Балкани семинар на тема „Предизвикателства, породени от риска от земетресения (Seismic Risk Challenges)“. Семинарът се организира от ГДПБЗН – МВР, в сътрудничество с Министерство на външните работи (МВнР) на България и Посолството на Япония в Република България, с финансиране по линия на Българска помощ за развитие (подобен семинар беше проведен и през м. февруари 2019 г., но на тема „Управление на риска от наводнения“). Целта е повишаване на административния капацитет на структурите с компетенции в областта на сеизмичния риск (риска от земетресения) в страните от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия и Черна Гора) чрез споделяне на опит, извлечени поуки и добри практики при реагирането и справянето с последствията от възникнали земетресения, подобряване на правната рамка и постигане на устойчивост при бъдещи такива. Очакваният брой на участниците е около 90 души (част от тях ще се включат чрез видеовръзка), като освен българските (МРРБ, БАН, АМВР, БЧК, АБЗ, КИИП, УАСГ, УНСС, НСОРБ, Община Перник, Община Велико Търново, Областна администрация Велико Търново и МВнР) и японските експерти, както и тези от страните от Западните-Балкани, е предвидено участие и на представители на Световна банка (WBG) и Европейската космическа агенция (ESA). Допълнително ще бъде поканен и експерт от Хърватска, който да сподели опита на своята страна от справянето с последствията от земетресението от 2020 г., включително в контекста на пандемията от COVID-19.

#OnlyTogether #DRRday

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.