FIRE FOCUS

Партньорски проект “Установяване и проучване на причините за възникване на пожари” (FIRE FOCUS)

 “ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” секторна програма в областта на професионалното образование и обучение. Програма „Учене през целия живот”    

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на системите за професионално обучение в областта на разследването на причините за възникване на пожари. Тя ще бъде осъществена чрез постигането на следните специфичните цели: развитие на иновативни практики в областта на разследването на причините за възникване на пожари и повишаване на сътрудничеството между европейските институции в Европа в това направление.

Партньори по проекта: ГДПБЗН – МВР, България, Пожарната служба на гр. Гент, Белгия и Пожарната и спасителна служба на Нортъмбърленд, Великобритания.
В рамките на проекта се проведоха 5 работни срещи:
– Първа работна среща – 12 – 15.12.2011, София, България;
– Втора работна среща – 23 – 25.04.2012, Гент, Белгия;
– Трета работна среща – 9 – 11.07.2013, Нордъмбърленд, Великобритания;
– Четвърта работна среща – 24 – 26.09.2012, Гент, Белгия;
– Заключителна работна среща – 22 – 24.04.2013, София и Габрово, България

По време на работните срещи, представителите на партньорите споделиха опит и знания в разследването на пожари, които бяха използвани за разработването на обучителни материали и дейности на местно ниво. Компетенциите на тези експерти бяха надградени и бяха инициирани положителни промени в прилаганите досега процедури.
В рамките на работните срещи се идентифицираха значителни разлики в отговорностите на професионалистите, разследващи пожарите в процеса на самото разследване. Определени бяха и добри практики в разследването на пожари. Имайки предвид събраната информация, партньорите се фокусираха върху Ниво 1 на разследване на пожарите. Като резултат от общите усилия, бе разработена презентация „Обучение за съхраняване на местопроизшествието и разследване на причините за възникване на пожарите“, заедно с документ за оперативни индикатори, необходими за обучение на първореагиращите. Формуляр за Ниво 1 беше разработен за правилно събиране на информацията и нейното използване от разследващите институции на Ниво 1.
В резултат изпълнението на проекта бяха проведени мобилности и бе обменен опит; бяха усвоени знания и умения за обработване на проби иззети от пожари и тълкуване на получените данни от лабораторни изследвания и анализи; идентифицирани бяха добри европейски практики. На местно ниво, ГДПБЗН – МВР разработи и отпечата 300 копия на Специализирани указания за разследване на причините за възникване на пожари, предназначени за органите на пожарна безопасност и за разследващите органи от досъдебното производство, както и план за обучение на българските пожарните екипи, пристигащи първи на местопроизшествието. Чеклист за мястото на пожара беше разработен от Пожарната и спасителна служба на Нордъмбърленд, който беше раздаден на всички пожарникари за използване на място на пожара. Пътна карта за изпълнение беше разработена от колегите от Гент, Белгия, която показва стъпките, които трябва да бъдат предприети, аз да се включат пожарникарите в процеса по разследване на причините за възникване на пожари.

 “Център за развитие на човешките ресурси” е Националната агенция по програмата „Учене през целия живот” и финансираща институция за Република България. С Договор № LLP-2011-LEO-MP-02 за реализирането на проекта са осигурени 20 000 евро за осъществяване на 24 мобилности на експерти от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”.


Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.